Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

1.1.ПК „Бюджет, финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности”, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:           НАДКА БОЖИНОВА ДИМИТРОВА

                          МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                          АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

                          ЕМИЛ ИЛИЕВ БЕБЕНОВ        

 

1.2.ПК „Земеделие, горско и водно стопанство, екология и околна среда”, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ СИМЕОНОВ КИРИЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:          ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                         СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ

                         ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ

                         МАЙДЪН АХМЕДОВ САКАДЖИЕВ

                    

1.3.ПК „Социални дейности,  трудова заетост и демографски проблеми”, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДКА БОЖИНОВА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:          КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ

                         СВЕТЛА МИЛАНОВА АСЕНОВА

                         МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                         Д-Р ЦВЕТАН ПАСКАЛЕВ АНДРЕЕВ

                        

1.4.ПК „Здравеопазване, европейска интеграция и международно сътрудничество”, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:          ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

                         КИРИЛ СИМЕОНОВ КИРИЛОВ

                         МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

                         Д-Р ЦВЕТАН ПАСКАЛЕВ АНДРЕЕВ
                

 

            1.5.ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности”, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:            КРАСИМИР НЕДКОВ ХАЛОВ

                           АЙХАН ОРХАНОВ ОСМАНОВ

                           ЕМИЛ ИЛИЕВ БЕБЕНОВ

                           ИЛИЯС МАХМУДОВ УСУВ

                          

            1.6. ПК „Образование, култура вероизповедания и връзки с НПО и граждански организации”, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН СТОИЛОВ ПАВЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:            НАДКА БОЖИНОВА ДИМИТРОВА

                           СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ

                           АХМЕД ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

                           ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ

                         

            1.7. ПК „Устройство на територията, строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални дейности”, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   АЙХАН ОРХАНОВ ОСМАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:            ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ

                           СВЕТЛА МИЛАНОВА АСЕНОВА

                           ИВАН СТОИЛОВ ПАВЛОВ

                           ИЛИЯС МАХМУДОВ УСУВ

                          

            1.8.ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност”,   в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА МИЛАНОВА АСЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:           КРАСИМИР НЕДКОВ ХАЛОВ

                          АХМЕД ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

                          ЕМИЛ ИЛИЕВ БЕБЕНОВ

                         ИВАН СТОИЛОВ ПАВЛОВ

 

1.9.  ПК за предотвратяване и установяване конфликт на интереси на общинските съветници и кметове към Общински съвет- Никопол, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР НЕДКОВ ХАЛОВ

            ЧЛЕНОВЕ:         МАЙДЪН АХМЕДОВ САКАДЖИЕВ

                                    АЙХАН ОРХАНОВ ОСМАНОВ

                                    КИРИЛ СИМЕОНОВ КИРИЛОВ

                                    АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ