Добре дошли

26.06.2024
На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата (БДП). Ден, който подчертава темата като глобален здравен проблем и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.Датата е избрана целенасочено - преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август, за да се насочи...

11.06.2024
Проектът е финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“, по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”. Изпълнението на проекта ще се задоволи потребността от осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени...

30.05.2024
След сключване през м. май 2024 г. на Допълнително споразумение № 2 между Министерството на труда и социалната политика и Община Никопол продължава изпълнението на  проект „Грижа в дома в община Никопол“, Договор BG05SFPR002-2.001-0143-С03 по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Проектът осигурява...

30.04.2024
  Във връзка  със Заповед №РД 11-1019/17.04.2024г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните  и влошената епизоотичната обстановка в страната, по  отношение на заболяването Инфлуенца по птиците, всички собственици на домашни птици в населените места,които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила: Да отглеждат на закрито, всички видове и...

25.04.2024
На основание Решение на Колективния управителен орган на СНЦ “МИГ Белене – Никопол”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,   Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.565 Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Мярка:  19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ...

08.04.2024
Съобщение във връзка с обявяването на пожароопасния сезон за 2024г. в горските територии на област Плевен и предпоставките за възникване на пожари в горските територии