Отчуждаване на поземлени имоти в село Санадиново

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА НИКОПОЛ  по реда на чл.25, ал.1 от ЗОС уведомявавсички собственици на поземлени имоти в землището на село Санадиново, общинаНикопол, че ще започне процедура по отчуждаване на техните имоти, попадащи вграниците на санитарно- охранителна зона около водоизточник  дренаж „Др-Община Никопол-Санадиново”,съгласно заповед №СОЗ-357/03.07.2012г на Директора на БДУВДР с център Плевен във връзка с чл. 35 от Наредба №3/16.10.2000 г. и  Решение№508/30.06.2011 г на Общински съвет Никопол.

 

 

Поземлен имот №

Населено място

Местност

НТП


Категория на земята
Площ

 на имота дка

Площ

 за отчуж-даване, дка

Собственик/  наследник  на имота

Размер на обезщетението лв.

1

2

3

4


5
6

7

8

9

216001

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
4,305

4,305

Иван Цветанов Атанасов, гр. Никопол

1468 (хиляда четиристотин шестдесет и осем)

216002

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
3,833

3,833

Цветанка Игнатова Стоянова, гр. Левски

1307(хиляда триста и седем)

216003

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
2,463

2,463

Илия Андреев Костадинов, гр.Левски

764 (седемстотин шестдесет  и четири )

217003

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
3,033

3,033

"СИГ" ООД гр.Сливен

1034 (хиляда тридесет и четири)

217004

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
2,119

2,119

Сави Георгиев Савев, гр. Червен бряг

657(шестотин петдесет и седем )

217005

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
1,990

1,990

Георги Костадинов Русанов, гр. Габрово

617 (шестотин и седемнадесет)

 

 

Дата: 30.07.2012 г.


 1. Основна рубрика: Обявления
 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
 3. Заповед № 405 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на: 1. Границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ 2. Честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извън строителни граници 3. Честотата на извършване на дейностите по управление на \\"зелени\\" отпадъци в строителни граници
 4. СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол обявява свободни работни места
 5. Свободни работни места в Детска градина \\"Георги Иванов\\" с. Новачене
 6. ОУ \\"ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ\\" С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - ДОМАКИН; ВОДАЧ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС И УЧИТЕЛ ПИГ
 7. Компенсации и субсидии на превозвачите от община Никопол изплатени съгласно чл.71 от Наредбата
 8. Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон
 9. Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 10. ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 11. До всички наематели на пасища, мери, ливади от ОПФ
 12. Обява за провеждане на конкурсза войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
 13. ОБЯВИ за провеждане на конкурс за вакантни длъжности
 14. Обява - Общинска служба \\"Земеделие\\"
 15. Заповед № РД/03.08.2015
 16. Изготвени предварителни регистри въз основа на декларации по чл.69 и чл.70
 17. Заповед № 264/29.07.2015 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх№ 24-311и № 24-323
 18. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 19. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 20. Обявяване на Публичен търг
 21. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 22. Заповед № РД 46-408 от 18.11.2014 г. издадена от Министъра на Земеделието и храните
 23. Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"
 24. График за провеждане на комисия във връзка със сключване на споразумение и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2014/2015 г.
 25. Курсове за военна подготовка
 26. Да изчистим България за един ден
 27. Разрешение № 362 от 18.12.2013 г. на МИЕ
 28. ОИЦ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ДЕБАТИ ПО КАМПАНИЯТА “НАУЧЕНИ УРОЦИ“
 29. Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
 30. Съобщение до стопаните на кучета
 31. Разрешение на МИЕТ за проучване на строителни материали и подземни богатства в землището на с. Муселиево
 32. Решение № ПН-37 П/2012 г. на РИОСВ - Плевен
 33. Заповеди № 389 и № 390 от 11.10.2012 г. на Кмета на Община Никопол
 34. Протоколи от комисия назначена със Заповед № 356/17.09.2012 г. на Кмета на Община Никопол
 35. Заповед № РД-27-02 от 10.04.2013 г. на Областен Управител - гр. Плевен
 36. Споразумение за обществен ред и сигурност
 37. Обявление относно реконструкция и рехабилитация на път
 38. Обявление и Заповед № 350/10.09.2012 г.
 39. Обявление от ОС "Земеделие"-Никопол
 40. Отчуждаване на поземлени имоти в село Санадиново - Текуща страница