Процедура BG16M1OP002-3.030 МИГ "БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ'' ''Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол"''

Дата на публикуване: 12.04.2021 18:15
Проект № BG16M1OP002-3.030-0001 "Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол" по процедура BG16M1OP002-3.030 МИГ "БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ'' ''Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз
28.03.2022г.
------------------------------------------
12.04.2021г.
------------------------------------------

Наименование Брой тегления
Инфо сайт.docx 33 Изтегли документ с име "Инфо сайт.docx"
  1. ние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол\"\'\'... - Текуща страница
  2. Процедура: BG16M1OP002-2.010: Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14