Поземлени отношения

Дата на публикуване: 09.08.2018 17:03Заповед № РД-04-285/22.11.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен за отмяна на Заповед № РД-04-183/02.10.2023г., с която е утвърден проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Бацова махала, община Никопол.

Заповед № РД-04-286/22.11.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание  чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и Споразумение по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх.№ 3/17.11.2023г. в ОС“Земеделие“ - Никопол за одобряване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Бацова махала, община Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2023/2024 г.

Заповед № РД-04-240/23.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен за отмяна на Заповед № РД-04-184/02.10.2023г., с която е утвърден проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Асеново, община Никопол.

Заповед № РД-04-241/23.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание  чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и Споразумение по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх.№ 2/06.10.2023г. в ОС“Земеделие“ - Никопол за одобряване разпределението на масивите за ползване в землището на с.Асеново, община Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2023/2024 г.


Заповед № РД-04-165/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Черковица, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

Заповед № РД-04-166/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-167/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Новачене, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

Заповед № РД-04-168/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-169/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Любеново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

Заповед № РД-04-170/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Лозица, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-171/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Евлогиево, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-180/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-181/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Дебово, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-182/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

Заповед № РД-04-183/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Бацова махала, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-184/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Асеново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-187/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Муселиево, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2023/2024г.

 

Заповед № РД-04-191/02.10.2023г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Жернов, община Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2023/2024г.

Заповед № РД-07-82/25.09.2023г. на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Обяви на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ за изготвени проекти на служебно разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Никопол, с. Асеново, с. Бацова махала, с. Въбел, с. Дебово, с. Драгаш войвода, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново и с.Черковица.


Заповед № РД-07-48/19.07.2023г. на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № 158/12.06.2023г. на Кмета на Община Никопол за настъпване на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Никопол от 20.06.2023г. до 31.10.2023г.

Протокол от 17.05.2023г.  на  комисия, назначена със Заповед   № 66/20.03.2023г.  на Кмета на Община Никопол за извършено допълнително  разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади, определени с Решение №496/23.02.2023 г.,  на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската  2023/2024  година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на  чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Протокол от 27.03.2023г. на комисия, назначена със Заповед № 66/20.03.2023г. на Кмета на Община Никопол за извършено разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади, определени с Решение № 496/23.02.2023 г.,  на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската 2023/2024 година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Заповед № 63/16.03.2023г. на Кмета на Община Никопол -  имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ - БЕЛИ ПЕТНА/, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землището на с.Любеново с ЕКАТТЕ 44536, и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2022/2023 год.

Заповед № 62/16.03.2023г. на Кмета на Община Никопол - на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за  землищятя на с.Евлогиево и с.Любеново. 


Приложение №1 към Заповед № 62/16.03.2023 год. - Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за землищата на с.Евлогиево и сЛюбеново.


Заповед № РД 04-70/14.03.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-69/14.03.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-133/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с. Любеново, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-68/14.03.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-67/14.03.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-130/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с. Евлогиево, община Никопол, област Плевен

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСИЩА ЧЛ.37и АЛ.5 ЗСПЗЗ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2023-2024

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ от 21.02.2023г.

Заповед № 45/16.02.2023г. на Кмета на Община Никопол -  имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ - БЕЛИ ПЕТНА/, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища с.Въбел с ЕКАТТЕ 12365 и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2022/2023 год.

Заповед № 46/16.02.2023г. на Кмета на Община Никопол - на имотите -ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за следните землища: с.Въбел. 

Приложение №1 към Заповед № 46/16.02.2023 год. - Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за следните землища: с.Въбел. Заповед № РД 04-53/08.02.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Въбел, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-52/08.02.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-136/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с. Въбел, община Никопол, област Плевен

Заповед № 28/30.01.2023г. на Кмета на Община Никопол -  имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ - БЕЛИ ПЕТНА/, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища с.Муселиево с ЕКАТТЕ 49415, с.Дебово с ЕКАТТЕ 20314, с.Драгаш войвода ЕКАТТЕ 23193 и гр.Никопол с ЕКАТТЕ 51723, и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2022/2023 год.

Заповед № 27/30.01.2023г. на Кмета на Община Никопол - на имотите -ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за следните землища: с.Жернов, с.Муселиево, с.Дебово, с.Драгаш войвода,  с.Лозица и гр.Никопол. 

Приложение №1 към Заповед № 27/30.01.2023 год. - Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за следните землища: с.Жернов, с.Муселиево, с.Дебово, с.Драгаш войвода,  с.Лозица и гр.Никопол. Заповед № РД 04-42/26.01.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Никопол, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-41/26.01.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-134/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на гр. Никопол, община Никопол, област Плевен


Заповед № РД 04-36/19.01.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-35/19.01.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-137/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с. Дебово, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-34/19.01.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-33/19.01.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-129/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-32/19.01.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-31/19.01.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-132/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с. Лозица, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-27/17.01.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-26/17.01.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-131/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с. Жернов, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-29/17.01.2023г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-28/17.01.2023г.  за отмяна на Заповед № РД 04-135/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен

Заповед № 12/13.01.2023г. на Кмета на Община Никопол -  имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ - БЕЛИ ПЕТНА/, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землището на с.Черковица с ЕКАТТЕ 80697, и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2022/2023 год.

Заповед № 13/13.01.2023г. на Кмета на Община Никопол - на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за  землището на с.Черковица. 

Приложение №1 към Заповед № 13/13.01.2023 год. - Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за землището на с.Черковица.


Заповед № 342/21.12.2022г. на Кмета на Община Никопол -    имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ - БЕЛИ ПЕТНА/, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища с.Асеново с ЕКАТТЕ 00744, с.Новачене с ЕКАТТЕ 51932 и с.Санадиново с ЕКАТТЕ 65320, и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2022/2023 год.

Приложение №1 към Заповед № 343/21.12.2022 год. - Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2022/2023 година за следните землища: с.Асеново, с.Бацова махала,  с.Новачене и с.Санадиново.

Заповед № РД 04-271/12.12.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Черковица, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2022-2023г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-270/12.12.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-138/28.09.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Черковица, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД-04-246/31.10.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-245/31.10.2022г. за отмяна на Заповед № РД-04-139/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.)


Заповед № РД-04-138/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Черковица, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-139/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-146/30.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Новачене, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-135/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от  ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Муселиево, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-133/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Любеново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-132/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Лозица, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-131/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Жернов, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-130/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Евлогиево, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-129/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-137/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Дебово, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-136/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-128/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Бацова махала, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-103/24.08.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Асеново, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-134/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ в сградата на ОС"Земеделие" Никопол за стопанската 2022/2023 година

Заповед № РД-07-77/28.07.2022г. на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № 134 от 03.06.2022г. на Кмета на Никопол за настъпване на "восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Никопол

Протокол от 23.05.2022г.  на комисия, назначена със  Заповед №72/08.04.2022г.  на кмета на Община Никопол за извършено допълнително разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади, определени с Решение № 333/25.02.2022 г.,    на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската  2022/2023  година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на  чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Протокол от 27.04.2022г. на комисия, назначена със Заповед №72/08.04.2022г. на кмета на Община Никопол за извършено разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади, определени с Решение № 333/25.02.2022 г.,  на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската 2022/2023 година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Заповед № 30/01.03.2022 г. - за имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ - БЕЛИ ПЕТНА/,    които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землище с.Въбел с ЕКАТТЕ 12365 и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2021/2022 година.

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ от 22.02.2022г.

Заповед № РД 04-41/23.02.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-40/23.02.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-153/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Въбел, община Никопол, област Плевен

Заповед № 18/31.01.2022 год. за имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2021/2022 година за следните землища: с.Асеново, с.Бацова махала, с.Дебово, с.Драгаш войвода, с.Евлогиево, с.Жернов, с.Лозица, с.Любеново, с.Муселиево, с.Новачене, с.Санадиново, с.Черковица, гр.Никопол.

Приложение № 1 към Заповед № 18/31.01.2022 г. - Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2021/2022 година за следните землища: с.Асеново, с.Бацова махала, с.Дебово, с.Драгаш войвода, с.Евлогиево, с.Жернов, с.Лозица, с.Любеново, с.Муселиево, с.Новачене, с.Санадиново, с.Черковица, гр.Никопол

Заповед № 17/31.01.2022г. - имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА/, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища на  с.Асеново с ЕКАТТЕ 00744, с.Новачене с ЕКАТТЕ 51932, с.Любеново с ЕКАТТЕ 44536, с.Дебово с ЕКАТТЕ 20314, с.Муселиево с ЕКАТТЕ 49415, с.Драгаш войвода с ЕКАТТЕ 23193 и гр.Никопол с ЕКАТТЕ 51723, и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2021/2022 год.

Заповед № РД 04-02/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-02/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-151/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-06/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Лозица, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-05/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-155/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Лозица, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-04/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Любеново, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-03/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-149/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Любеново, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-10/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Дебово, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-09/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-150/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Дебово, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-08/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-07/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-154/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-12/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-11/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-158/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на гр.Никопол, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-261/07.12.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Жернов, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-260/07.12.2021г.  за отмяна на Заповед № РД 04-152/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Жернов, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-250/19.11.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Евлогиево, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-249/19.11.2021г.  за отмяна на Заповед № РД 04-157/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Евлогиево, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-227/29.10.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-224/27.10.2021г.  за отмяна на Заповед № РД 04-156/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Санадиново, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД-04-155/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-156/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-151/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Муселиево, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-149/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-152/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-157/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-154/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-150/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-153/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Въбел, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-158/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Никопол, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-175/01.10.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Черковица, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-116/27.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Новачене, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-115/27.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бацова махала, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-86/31.08.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Асеново, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Протокол от 31.05.2021г. в гр.Никопол, община Никопол, комисия назначена със Заповед № 101/01.04.2021. на Кмета на Община Никопол за допълнително разпределение на имотите ОПФ с НТП пасища, мери и ливади, определени с Решение № 194/25.02.2021г. на ОбС Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен, считано от стопанската 2021/2022г. по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

Заповед № 150/18.05.2021г. за настъпване на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури на територията на община Никопол. 

Протокол от 29.04.2021 г. на комисия, назначена със Заповед №101/01.04.2021г. на Кмета на Община Никопол за извършено разпределение на имотите от общинския поземлен фонд  с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени с Решение № 194/25.02.2021 г.,   на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската 2021/2022 година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ

Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2020/2021 година за землището на с.Въбел

Заповед № 27/02.02.2021г.  - имоти от общинския поземлен фонд, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землището на с.Въбел с ЕКАТЕ 12365 и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване

Заповеди № РД-04-14/27.01.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел

Заповед № РД 04-13/27.01.2021 г., за отмяна на Заповед № РД 04-198/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел

Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2020/2021 година за следните землища: с.Драгаш войвода, с.Лозица, гр.Никопол.

Заповед № 19/25.01.2021 г. - имоти от общинския поземлен фонд, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища с.Драгаш войвода с ЕКАТТЕ 23193 и гр.Никопол с ЕКАТТЕ 51723 и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване

Заповеди № РД-04-10/21.01.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол

Заповед № РД 04-9/21.01.2021 г., за отмяна на Заповед № РД 04-206/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол

Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2020/2021 година за следните землища: с.Любеново с ЕКАТТЕ 44536, с.Черковица с ЕКАТТЕ 80697, с.Муселиево с ЕКАТТЕ 49415, с.Санадиново с ЕКАТТЕ 65320, с.Дебово с ЕКАТТЕ 20314, с.Бацова махала с ЕКАТТЕ 02957, с.Асеново с ЕКАТТЕ 00744, с.Новачене с ЕКАТТЕ 51932. с.Евлогиево с ЕКАТТЕ 27019 и с.Жернов с ЕКАТТЕ 29310

Заповед № 315/23.12.2020 г. - имоти от общинския поземлен фонд, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища с.Любеново с ЕКАТТЕ 44536, с.Черковица с ЕКАТТЕ 80697, с.Муселиево с ЕКАТТЕ 49415, с.Санадиново с ЕКАТТЕ 65320 и с.Дебово с ЕКАТТЕ 20314,  и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване

Заповеди № РД-04-302/22.12.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица

Заповед № РД 04-301/22.12.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-194/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица

Заповеди № РД-04-300/12.11.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода

Заповед № РД 04-299/22.12.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-203/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода

Заповед № РД-04-291/14.12.2020 г.  на ОД "Земеделие" - Плевен на основание чл.3, ал.4  от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за определяне на цените за ползване на полските пътища в землищата на община Никопол

Заповеди № РД-04-288/01.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 04-265/28.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен  за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево

Заповеди № РД-04-279/12.11.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов

Заповед № РД 04-278/12.11.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-202/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов

Заповеди № РД-04-277/12.11.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, н на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лююбеново

Заповед № РД 04-276/12.11.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-222/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново

Заповеди № РД-04-265/28.10.2020 г., Заповед № РД-04-263/28.10.2020г.  и Заповед № РД-04-261/28.10.2020г. на ОД "Земеделие" - Плевен, н на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището съответно на с. Евлогиево, с. Муселиево и с. Черковица и  Заповед № РД 04-264/28.10.2020 г., Заповед № РД 04-262/28.10.2020г., Заповед № РД 04-260/28.10.2020г.  за отмяна съответно на Заповед № РД 04-205/01.10.2020 г., Заповед № РД 04-207/01.10.2020 г.и Заповед № РД 04-196/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището съответно на с. Евлогиево, с. Муселиево и с. Черковица

Заповед № РД-04-251/20.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, н на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново

Заповед № РД 04-250/20.10.2020 г. за отмяна на Заповед № РД 04-199/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново

Заповед № РД-04-249/20.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово

Заповед № РД 04-248/20.10.2020 г. за отмяна на Заповед № РД 04-200/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово


Заповед № РД-04-222/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново

Заповед № РД-04-191/30.09.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бацова махала

Заповед № РД-04-156/25.09.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Асеново


Заповед № РД-04-155/25.09.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Новачене

Заповед № РД-04-196/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Черковица

Заповед № РД-04-199/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново

Заповед № РД-04-207/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Муселиево

Заповед № РД-04-194/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица

Заповед № РД-04-202/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов

Заповед № РД-04-205/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево

Заповед № РД-04-203/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода

Заповед № РД-04-200/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово

Заповед № РД-04-198/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Въбел

Заповед № РД-04-206/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Никопол

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Черковица, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 12/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Санадиново, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 6/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Муселиево, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 4/15.09.2020 г.


Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Лозица, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 1/11.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Жернов, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 9/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Евлогиево, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 10/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 2/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Дебово, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 8/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Въбел, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 3/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Бацова махала, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 5/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на гр.Никопол, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 11/15.09.2020 г.


График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в,ал.1 в сградата на ОС”З” Никопол, във връзка с изготвяне на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, по заповед № РД 07-66/30.07.2020г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” град Плевен, в Община Никопол, за стопанската 2020/ 2021 година.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ППЗСПЗЗ/ СЪОБЩАВА, НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ /ППЗСПЗЗ/ В ЗЕМЛИЩАТА НА: НИКОПОЛ, ВЪБЕЛ, ДРАГАШ ВОЙВОДА, ЕВЛОГИЕВО, ЖЕРНОВ, ЛОЗИЦА, ЛЮБЕНОВО, МУСЕЛИЕВО, ЧЕРКОВИЦА, НОВАЧЕНЕ, АСЕНОВО, БАЦОВА МАХАЛА, ДЕБОВО И САНАДИНОВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/   ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА.  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.5 ОТ ППЗСПЗЗ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ИМАТ ПРАВО ДА ПРАВЯТ ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПРИ ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА, КАКТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ В СРОК ДО 15 АВГУСТ 2020 ГОДИНА, ПО ИНИЦИАТИВА  НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.


Заповед № 07-66/30.07.2020 г. на ОД "Земеделие"-Плевен за назначаване на комисия на основание чл.37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл.72б,ал.1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, както и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, по споразумения между собствениците и/или ползватели

--------------------------------- 

П О К А Н А

Уважаеми земеделски производители Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ

на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа

 в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол

На срещата ще присъстват представители на Областна дирекция „Земеделие“гр.Плевен, Общинска служба „Земеделие „гр.Никопол и Бисер Балчев.

---------------------------------
Заповед № 159 от 05.06.2020 г. на Кмета на Община Никопол за настъпване на "восъчна зрялост" на посевите на житни култури на територията на община Никопол.


Обява за провеждане на публичен търг продажба на движими вещи и отдаване под наем на земеделски земи в землищата на община Никопол

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХПротокол по чл.37м от ЗСПЗЗ

Заповед № 18/20.01.2020г. на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение № 34/03.01.2020 г. на Общински Съвет - Нкопол за сключване на договори за наем за стопанската 2019/2020 г.  за имоти - полски пътища попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Никопол, на лицата ползващи съответните масиви съгласно приложение № 1ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заповед № 290/04.12.2019 г. на основание чл.37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ

РД-04-235/07.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище гр.Никопол община Никопол

Заповед № РД-04-234/07.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-143/01.10.2019 г.


РД-04-219/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Муселиево община Никопол

Заповед № РД-04-218/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-141/01.10.2019 г.

РД-04-217/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Лозица община Никопол

Заповед № РД-04-216/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-138/01.10.2019 г.

РД-04-223/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Драгаш войвода община Никопол

Заповед № РД-04-222/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-144/01.10.2019 г.

РД-04-221/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Въбел община Никопол

Заповед № РД-04-220/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-142/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-197/23.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Санадиново община Никопол

Заповед № РД-04-193/23.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-137/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-202/25.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Любеново община Никопол

Заповед № РД-04-201/25.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-140/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-206/25.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Дебово община Никопол

Заповед № РД-04-205/25.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-139/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-204/25.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Новачене община Никопол

Заповед № РД-04-203/25.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-168/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-183/16.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Евлогиево община Никопол

Заповед № РД-04-182/16.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-145/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-179/10.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Черковица община Никопол

Заповед № РД-04-178/10.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-136/01.10.2019 г.

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Санадиново

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Черковица

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Новачене

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Муселиево

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Любеново

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Лозица

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Драгаш войвода

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Дебово

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище гр.Никопол

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с. Въбел

Заповед по чл.37 в, ал 4 от ЗСПЗЗ землище с. Бацова махала

Заповед по чл.37 в, ал 4 от ЗСПЗЗ землище с. Жернов

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2019/2020 година в землището на гр.Никопол, ЕКАТТЕ 80697, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите

Заповед № РД-04-48/13.09.2019 г. на ОД "Земеделие"- Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Асеново за стопанската 2019-2020г.

Обява за отдаване под наем на пасища от ОПФ - Справка

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в,ал.1 в сградата на ОС”З” Никопол, във връзка с изготвяне на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, по заповед № РД 07-80/26.07.2019г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” град Плевен, в Община Никопол, за стопанската 2019/ 2020 година.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ППЗСПЗЗ/ СЪОБЩАВА, НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ /ППЗСПЗЗ/ В ЗЕМЛИЩАТА НА: НИКОПОЛ, ВЪБЕЛ, ДРАГАШ ВОЙВОДА, ЕВЛОГИЕВО, ЖЕРНОВ, ЛОЗИЦА, ЛЮБЕНОВО, МУСЕЛИЕВО, ЧЕРКОВИЦА, НОВАЧЕНЕ, АСЕНОВО, БАЦОВА МАХАЛА, ДЕБОВО И САНАДИНОВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/   ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.5 ОТ ППЗСПЗЗ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ИМАТ ПРАВО ДА ПРАВЯТ ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПРИ ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА, КАКТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ В СРОК ДА 15 АВГУСТ 2019 ГОДИНА, ПО ИНИЦИАТИВА  НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.


Заповед № 07-80/26.07.2019 г. на ОД "Земеделие"-Плевен за назначаване на комисия на основание чл.37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл.72б,ал.1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, както и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, по споразумения между собствениците и/или ползватели

ОБЩИНА НИКОПОЛ обявява ТЪРГ за: Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 5 стопански години, считано от стопанската 2019-2020 година, съгласно условията на Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Обява
Приложение № 1 - Справка имоти


Протокол № 1 от разпределение на пасища, мери от ОПФ за 2019/2020 г.

Община Никопол
започва прием на документи
за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ
за 2019-2020 стопанска година - Обява, Приложение № 1, Приложение № 2, Заявление, Таблица № 2 - Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, които изцяло не попадат в актуалния специализиран слой.


Заповед № РД-4/04.01.2019 г. на ОД "Земеделие" гр. Плевен, във връзка с чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ, землище с. Въбел за стопанска 2018/2019 г.

Заповед № РД-3/04.01.2019 г. на ОД "Земеделие" гр. Плевен за отмяна на Заповед № РД-339/01.10.2018г.

Заповед № 366/31.12.2018 г. на основание чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Приложение към Заповед № 366/31.12.2018 г.


Заповед № 335/19.11.2018 г. на Кмета на Община Никопол, във връзка с чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанка 2018/2019 г.

Заповед № РД-339/01.10.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с.Въбел

Заповед № РД-317/27.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище гр.Никопол

Заповед № РД-328/28.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Драгаш войвода

Заповед № РД-315/27.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Лозица

Заповед № РД-314/26.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Любеново

Заповед № РД-251/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Черковица


Заповед № РД-232/14.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Санадиново

Заповед № РД-227/13.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Новачене

Заповед № РД-252/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Муселиево

Заповед № РД-238/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Жернов

Заповед № РД-253/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Евлогиево

Заповед № РД-233/14.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Дебово

Заповед № РД-231/14.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Бацова махала

Заповед № РД-239/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Асеново

Обява във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ - График във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ -Заповед РД-193/03.08.18 г. на ОДЗ-Плевен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Драгаш войвода, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 8 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на сЛозица, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 7 от 15 септември 2017 година. 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Въбел, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 6 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Дебово, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 5 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Любеново, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 4 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Евлогиево, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 3 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Муселиево, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 2 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на гр. Никопол, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 1 от 15 септември 2017 година.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с изпълнение на решение № 196/27.02.2017 г. на ОбС- Никопол и Заповед №207/24.07.2017 г. на Кмета на Община Никопол СЕ ОБЯВЯВАТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за:Отдаване под наем на имоти с НТП - пасище, мера от ОПФ в следните землища: Въбел-4.878 дка, Дебово-233.465дка, Евлогиево-87.233дка, Лозица-9.888 дка, Муселиево-370.754дка, Новачене-675.394дка, Черковица-12.141дка, Асеново-1.717дка.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ Общинския поземлен фонд /ОПФ/ ЗА 2017-2018 СТОПАНСКА ГОДИНА В СЪСЕДНО ЗЕМЛИЩЕ.

 От 29  май до 12 юни 2017 г., Община Никопол започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни  в съседно землище на основание чл.37 и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 Списък на имотите за разпределение по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за 2017-2018 стоп. година.

 За информация:

Тел: 06541/22-30

Адрес: гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски № 5

Етаж 1, Център за административни услуги и информация

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА 2017-2018 СТОПАНСКА ГОДИНА

На основание чл.37 и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1  март 2017 г. до 10 март 2017 г., Община Никопол започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни  в съответното землище.

Списък на имотите за индивидуално ползване за 2017-2018 стоп. година

За информация:

Тел: 06541/22-30

Адрес: гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски № 5

Етаж 1, Център за административни услуги и информация-----------------------------------------------------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПОЛСКИТЕ ПЪТИЩА ПОПАДАЩИ В МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 - 2017


Наемното плащане се дължи при сключване на договора!
БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:
Банка:  „Банка ДСК” ЕАД клон Никопол;  
IBAN: BG07STSA 93008470000000;   
BIC:  BIG:STSABGSF;    
КОД: 44 42 00     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповеди по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

Заповед № 371 от 21.10.2016 землище Бацова махала
Заповед № 372 от 21.10.2016 землище Дебово
Заповед № 373 от 21.10.2016 землище Драгаш войвода
Заповед № 374 от 21.10.2016 землище Лозица
Заповед № 375 от 21.10.2016 землище Любеново
Заповед № 376 от 21.10.2016 землище Никопол
Заповед № 377 от 21.10.2016 землище Новачене
Заповед № 378 от 21.10.2016 землище Санадиново
Заповед № 379 от 21.10.2016 землище Черковица
Заповед № 380 от 21.10.2016 землище Въбел
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповеди по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ:

Никопол
Муселиево
Новачене
Дебово
Любеново
Драгаш войвода
Въбел
Асеново
Бацова махала
Лозица
Евлогиево
Жернов
Санадиново
Черковица
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с изпълнение на Решения № 40 от 26.02.2016 год., № 67 от 29.03.2016 год. и № 78 от 27.04.2016 год.
на ОбС-Никопол и Заповед № 285 и  № 286 от 15.08.2016 година на Кмета на Община Никопол
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от 30.05.2016 г. за допълнително разпределение на имотите от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване, пасища, мери и ливади.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от 28.04.2016 г. на основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Протокол от 10.02.2016 г. на основание § 15 от ПЗР на ЗСПЗЗ - пасища, мери, ливади ОПФ
 

Наименование Брой тегления
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА №285 ОТ 22.11.2023.pdf 1 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА №285 ОТ 22.11.2023.pdf"
ЗАПОВЕД №286 ОТ 22.11.2023.pdf 6 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №286 ОТ 22.11.2023.pdf"
Заповед Асеново 241 от 23.10.2023.pdf 43 Изтегли документ с име "Заповед Асеново 241 от 23.10.2023.pdf"
Заповед 240 от 23.10.2023 отмяна сл.разпределение - Асеново.pdf 39 Изтегли документ с име "Заповед 240 от 23.10.2023 отмяна сл.разпределение - Асеново.pdf"
Заповед Новачене.pdf 43 Изтегли документ с име "Заповед Новачене.pdf"
Заповед Санадиново.pdf 45 Изтегли документ с име "Заповед Санадиново.pdf"
Заповед Любеново.pdf 51 Изтегли документ с име "Заповед Любеново.pdf"
Заповед Муселиево.pdf 42 Изтегли документ с име "Заповед Муселиево.pdf"
Заповед Жернов.pdf 44 Изтегли документ с име "Заповед Жернов.pdf"
Заповед Лозица.pdf 40 Изтегли документ с име "Заповед Лозица.pdf"
Заповед Никопол.pdf 43 Изтегли документ с име "Заповед Никопол.pdf"
Заповед Асеново.pdf 50 Изтегли документ с име "Заповед Асеново.pdf"
Заповед Дебово.pdf 38 Изтегли документ с име "Заповед Дебово.pdf"
Заповед Драгаш Войвода.pdf 46 Изтегли документ с име "Заповед Драгаш Войвода.pdf"
Заповед Бацова Махала.pdf 42 Изтегли документ с име "Заповед Бацова Махала.pdf"
Заповед Евлогиево.pdf 41 Изтегли документ с име "Заповед Евлогиево.pdf"
Заповед Черковица.pdf 51 Изтегли документ с име "Заповед Черковица.pdf"
Заповед Въбел.pdf 55 Изтегли документ с име "Заповед Въбел.pdf"
Заповед - комисия споразумения.pdf 47 Изтегли документ с име "Заповед - комисия споразумения.pdf"
ОБЯВИ СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2023.pdf 56 Изтегли документ с име "ОБЯВИ СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2023.pdf"
ГРАФИК 2023.pdf 112 Изтегли документ с име "ГРАФИК 2023.pdf"
заповед по чл 37 в от ЗСПЗЗ.pdf 140 Изтегли документ с име "заповед по чл 37 в от ЗСПЗЗ.pdf"
ЗАПОВЕД № 158 ОТ 12.06.2023 ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ.pdf 138 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № 158 ОТ 12.06.2023 ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ.pdf"
Протокол от 17.05.2023г..pdf 302 Изтегли документ с име "Протокол от 17.05.2023г..pdf"
ПРОТОКОЛ от 27.03.2023.pdf 403 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ от 27.03.2023.pdf"
Заповед РД-04-68 от 14.03.2023 Евлогиево.pdf 440 Изтегли документ с име "Заповед РД-04-68 от 14.03.2023 Евлогиево.pdf"
Заповед РД-04-70 от 14.03.2023 Любеново.pdf 384 Изтегли документ с име "Заповед РД-04-70 от 14.03.2023 Любеново.pdf"
Заповед ОТМЯНА Евлогиево РД-04-67 от 14.03.2023.pdf 245 Изтегли документ с име "Заповед ОТМЯНА Евлогиево РД-04-67 от 14.03.2023.pdf"
Заповед за ОТМЯНА Любеново РД-04-69 от 14.03.2023.pdf 334 Изтегли документ с име "Заповед за ОТМЯНА Любеново РД-04-69 от 14.03.2023.pdf"
ЗАПОВЕД №62-16.03.2023 ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЕВЛОГИЕВО И ЛЮБЕНОВО.pdf 335 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №62-16.03.2023 ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЕВЛОГИЕВО И ЛЮБЕНОВО.pdf"
ЗАПОВЕД №63-16.03.2023 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ЛЮБЕНОВО.pdf 610 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №63-16.03.2023 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ЛЮБЕНОВО.pdf"
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ЕВЛОГИЕВО И ЛЮБЕНОВО за САЙТА.xlsx 403 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ЕВЛОГИЕВО И ЛЮБЕНОВО за САЙТА.xlsx"
ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСИЩА ЧЛ.37и АЛ.5 ЗСПЗЗ.zip 500 Изтегли документ с име "ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСИЩА ЧЛ.37и АЛ.5 ЗСПЗЗ.zip"
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2023-2024.pdf 370 Изтегли документ с име "ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2023-2024.pdf"
ПРОТОКОЛ ОТ 21.02.2023г..pdf 403 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ ОТ 21.02.2023г..pdf"
ПРОТОКОЛ ОТ 21.02.2023г..pdf 448 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ ОТ 21.02.2023г..pdf"
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ВЪБЕЛ ЗА САЙТА.xlsx 603 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ВЪБЕЛ ЗА САЙТА.xlsx"
ЗАПОВЕД №46 ОТ 16.02.2023 ПОЛСКИ ПЪТ ВЪБЕЛ.pdf 819 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №46 ОТ 16.02.2023 ПОЛСКИ ПЪТ ВЪБЕЛ.pdf"
ЗАПОВЕД №45 ОТ 16.02.2023 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ВЪБЕЛ.pdf 462 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №45 ОТ 16.02.2023 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ВЪБЕЛ.pdf"
ЗАПОВЕД №РД-04-52 ОТ 08.02.2023 ВЪБЕЛ ОТМЯНА.pdf 838 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №РД-04-52 ОТ 08.02.2023 ВЪБЕЛ ОТМЯНА.pdf"
ЗАПОВЕД №РД-04-53 ОТ 08.02.2023 ВЪБЕЛ.pdf 769 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №РД-04-53 ОТ 08.02.2023 ВЪБЕЛ.pdf"
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ЖЕРНОВ, МУСЕЛИЕВО, ДЕБОВО, ДРАГАШ В-ДА, ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ ЗА САЙТА.xlsx 891 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ЖЕРНОВ, МУСЕЛИЕВО, ДЕБОВО, ДРАГАШ В-ДА, ЛОЗИЦА, НИКОПОЛ ЗА САЙТА.xlsx"
ЗАПОВЕД №28 ОТ 30.01.2023 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА.pdf 781 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №28 ОТ 30.01.2023 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА.pdf"
ЗАПОВЕД №27 ОТ 30.01.2023 ПОЛСКИ ПЪТИЩА.pdf 621 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №27 ОТ 30.01.2023 ПОЛСКИ ПЪТИЩА.pdf"
ЗАПОВЕД №РД-04-41 ОТ 26.01.2023 ЗА ОТМЯНА НИКОПОЛ.pdf 646 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №РД-04-41 ОТ 26.01.2023 ЗА ОТМЯНА НИКОПОЛ.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-42 ОТ 26.01.2023 НИКОПОЛ.pdf 1023 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-42 ОТ 26.01.2023 НИКОПОЛ.pdf"
ЗАПОВЕД №РД-04-33 ОТ 19.01.2023 ОТМЯНА ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf 837 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №РД-04-33 ОТ 19.01.2023 ОТМЯНА ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf"
ЗАПОВЕД № РД-04-32 ОТ 19.01.2023 ЛОЗИЦА.pdf 958 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № РД-04-32 ОТ 19.01.2023 ЛОЗИЦА.pdf"
ЗАПОВЕД №РД-04-31 ОТ 19.01.2023 ОТМЯНА ЛОЗИЦА.pdf 815 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №РД-04-31 ОТ 19.01.2023 ОТМЯНА ЛОЗИЦА.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-36 ОТ 19.01.2023 ДЕБОВО.pdf 699 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-36 ОТ 19.01.2023 ДЕБОВО.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-35 ОТ 19.01.2023 ОТМЯНА ДЕБОВО.pdf 1024 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-35 ОТ 19.01.2023 ОТМЯНА ДЕБОВО.pdf"
ЗАПОВЕД № РД-04-34 ОТ 19.01.2023 ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf 699 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № РД-04-34 ОТ 19.01.2023 ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-29 ОТ 17.01.2023 МУСЕЛИЕВО.pdf 635 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-29 ОТ 17.01.2023 МУСЕЛИЕВО.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-27 ОТ 17.01.2023 ЖЕРНОВ.pdf 867 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-27 ОТ 17.01.2023 ЖЕРНОВ.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-28 ОТ 17.01.2023 ОТМЯНА МУСЕЛИЕВО.pdf 894 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-28 ОТ 17.01.2023 ОТМЯНА МУСЕЛИЕВО.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-26 ОТ 17.01.2023 ОТМЯНА ЖЕРНОВ.pdf 1168 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-26 ОТ 17.01.2023 ОТМЯНА ЖЕРНОВ.pdf"
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ЧЕРКОВИЦА ЗА САЙТА.xlsx 1014 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 ЧЕРКОВИЦА ЗА САЙТА.xlsx"
Заповед №13 от 13.01.2023.pdf 660 Изтегли документ с име "Заповед №13 от 13.01.2023.pdf"
Заповед №12 от 13.01.2023.pdf 935 Изтегли документ с име "Заповед №12 от 13.01.2023.pdf"
ЗАПОВЕД №343-21.12.2022 ПОЛСИКИ ПЪТИЩА 2022-2023.pdf 897 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №343-21.12.2022 ПОЛСИКИ ПЪТИЩА 2022-2023.pdf"
ЗАПОВЕД №342-21.12.2022 ОПФ-БЕЛИ ЕПТАН 2022-2023.pdf 942 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №342-21.12.2022 ОПФ-БЕЛИ ЕПТАН 2022-2023.pdf"
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 АСЕНОВО, БАЦОВА МАХАЛА, НОВАЧЕНЕ И САНАДИНОВО ЗА САЙТА.xlsx 1168 Изтегли документ с име "ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2022-2023 АСЕНОВО, БАЦОВА МАХАЛА, НОВАЧЕНЕ И САНАДИНОВО ЗА САЙТА.xlsx"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА №РД-04-270 ОТ 12.12.2022.pdf 724 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА №РД-04-270 ОТ 12.12.2022.pdf"
ЗАПОВЕД №РД-04-271 ОТ 12.12.2022.pdf 830 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №РД-04-271 ОТ 12.12.2022.pdf"
ЗАПОВЕД 245 ОТ 31.10.2022 ЗА ОТМЯНА.pdf 1763 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 245 ОТ 31.10.2022 ЗА ОТМЯНА.pdf"
ЗАПОВЕД 246 ОТ 31.10.2022 САНАДИНОВО.pdf 885 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 246 ОТ 31.10.2022 САНАДИНОВО.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ КЛАДЕНЦИ.docx 1567 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ КЛАДЕНЦИ.docx"
Заповед с. Асеново.pdf 1138 Изтегли документ с име "Заповед с. Асеново.pdf"
с. Драгаш войвода.pdf 1135 Изтегли документ с име "с. Драгаш войвода.pdf"
с. Любеново.pdf 1076 Изтегли документ с име "с. Любеново.pdf"
с. Лозица.pdf 1217 Изтегли документ с име "с. Лозица.pdf"
с. Евлогиево.pdf 861 Изтегли документ с име "с. Евлогиево.pdf"
с. Въбел.pdf 780 Изтегли документ с име "с. Въбел.pdf"
с. Жернов.pdf 915 Изтегли документ с име "с. Жернов.pdf"
с. Дебово.pdf 956 Изтегли документ с име "с. Дебово.pdf"
с. Муселиево.pdf 1199 Изтегли документ с име "с. Муселиево.pdf"
с. Новачене.pdf 995 Изтегли документ с име "с. Новачене.pdf"
с. Бацова махала.pdf 890 Изтегли документ с име "с. Бацова махала.pdf"
гр. Никопол.pdf 918 Изтегли документ с име "гр. Никопол.pdf"
с. Санадиново.pdf 928 Изтегли документ с име "с. Санадиново.pdf"
с. Черковица.pdf 692 Изтегли документ с име "с. Черковица.pdf"
ЗАПОВЕД № РД-07-77-28.07.2022г..pdf 873 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № РД-07-77-28.07.2022г..pdf"
ГРАФИК.pdf 823 Изтегли документ с име "ГРАФИК.pdf"
ЗАПОВЕД №134-03.06.2022.pdf 1105 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №134-03.06.2022.pdf"
ПРОТОКОЛ 23.05.2022.pdf 1121 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 23.05.2022.pdf"
ПРОТОКОЛ 27.04.2022.pdf 1217 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 27.04.2022.pdf"
Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪБЕЛ.xlsx 1653 Изтегли документ с име "Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪБЕЛ.xlsx"
ЗАПОВЕД № 30-01.03.2022 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ВЪБЕЛ.pdf 1260 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № 30-01.03.2022 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ВЪБЕЛ.pdf"
ПРОТОКОЛ 22.02.2022.pdf 976 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 22.02.2022.pdf"
ЗАПОВЕД № 31-01.03.2022 ПОЛСКИ ПЪТИЩА ВЪБЕЛ.pdf 1243 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № 31-01.03.2022 ПОЛСКИ ПЪТИЩА ВЪБЕЛ.pdf"
Заповед с. Въбел нова.pdf 1358 Изтегли документ с име "Заповед с. Въбел нова.pdf"
Заповед за отмяна с. Въбел.pdf 1202 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Въбел.pdf"
ЗАПОВЕД №18-31.01.2022г. ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2021-2022.pdf 1489 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №18-31.01.2022г. ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2021-2022.pdf"
ЗАПОВЕД №17-31.01.2022г. ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА 2021-2022.pdf 1691 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №17-31.01.2022г. ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА 2021-2022.pdf"
Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТ.xlsx 1368 Изтегли документ с име "Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТ.xlsx"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ГР.НИКОПОЛ.pdf 1386 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ГР.НИКОПОЛ.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ГР.НИКОПОЛ.pdf 1194 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ГР.НИКОПОЛ.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ДЕБОВО.pdf 1463 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ДЕБОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf 1762 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛЮБЕНОВО.pdf 1303 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛЮБЕНОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ДЕБОВО.pdf 1577 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ДЕБОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ЛЮБЕНОВО.pdf 1380 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ЛЮБЕНОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С. ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf 1764 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С. ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛОЗИЦА.pdf 1684 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛОЗИЦА.pdf"
ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ЛОЗИЦА.pdf 1481 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ЛОЗИЦА.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.МУСЕЛИЕВО.pdf 1489 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.МУСЕЛИЕВО.pdf"
ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.МУСЕЛИЕВО.pdf 1197 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.МУСЕЛИЕВО.pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ЖЕРНОВ.pdf 1852 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ЖЕРНОВ.pdf"
ЗАПОВЕД споразумение ЖЕРНОВ.pdf 1715 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД споразумение ЖЕРНОВ.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-250-19.11.2021Г. ЕВЛОГИЕВО.pdf 1463 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-250-19.11.2021Г. ЕВЛОГИЕВО.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-249-19.11.2021 ЕВЛОГИЕВО ОТМЯНА.pdf 1828 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-249-19.11.2021 ЕВЛОГИЕВО ОТМЯНА.pdf"
Заповед Санадиново нова.pdf 1234 Изтегли документ с име "Заповед Санадиново нова.pdf"
Заповед за отмяна Санадиново.pdf 1572 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна Санадиново.pdf"
Заповед с. Бацова Махала.pdf 1642 Изтегли документ с име "Заповед с. Бацова Махала.pdf"
Заповед с. Новачене.pdf 2487 Изтегли документ с име "Заповед с. Новачене.pdf"
Заповед с. Санадиново.pdf 1030 Изтегли документ с име "Заповед с. Санадиново.pdf"
Заповед с.Лозица.pdf 1982 Изтегли документ с име "Заповед с.Лозица.pdf"
Заповед с. Муселиево.pdf 1265 Изтегли документ с име "Заповед с. Муселиево.pdf"
Заповед с. Черковица.pdf 1386 Изтегли документ с име "Заповед с. Черковица.pdf"
Заповед гр. Никопол.pdf 1789 Изтегли документ с име "Заповед гр. Никопол.pdf"
Заповед с. Жернов.pdf 1463 Изтегли документ с име "Заповед с. Жернов.pdf"
Заповед с. Дебово.pdf 1587 Изтегли документ с име "Заповед с. Дебово.pdf"
Заповед с. Въбел.pdf 1322 Изтегли документ с име "Заповед с. Въбел.pdf"
Заповед с. Любеново.pdf 1355 Изтегли документ с име "Заповед с. Любеново.pdf"
Заповед с. Евлогиево.pdf 1460 Изтегли документ с име "Заповед с. Евлогиево.pdf"
Заповед с. Драгаш войвода.pdf 3111 Изтегли документ с име "Заповед с. Драгаш войвода.pdf"
Заповед с. Асеново.pdf 1783 Изтегли документ с име "Заповед с. Асеново.pdf"
Протокол пасища 31.05.2021 год.pdf 1949 Изтегли документ с име "Протокол пасища 31.05.2021 год.pdf"
ЗАПОВЕД №150-18.05.2021.pdf 1326 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №150-18.05.2021.pdf"
ПРОТОКОЛ №1 от 29.04.2021.pdf 2158 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ №1 от 29.04.2021.pdf"
ПРОТОКОЛ 1 - 29.04.2021.pdf 1772 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 1 - 29.04.2021.pdf"
ПРОТОКОЛ 19.02.2021 и ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 22.03.2021.pdf 2079 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 19.02.2021 и ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 22.03.2021.pdf"
Протокол от 19.02.2021 год..pdf 2091 Изтегли документ с име "Протокол от 19.02.2021 год..pdf"
ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВЪБЕЛ.xlsx 1928 Изтегли документ с име "ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВЪБЕЛ.xlsx"
ЗАПОВЕД ОПФ БЕЛИ ПЕТНА С.ВЪБЕЛ.pdf 2073 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОПФ БЕЛИ ПЕТНА С.ВЪБЕЛ.pdf"
Заповед с. Въбел нова.pdf 2580 Изтегли документ с име "Заповед с. Въбел нова.pdf"
Заповед за отмяна с. Въбел.pdf 2306 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Въбел.pdf"
ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВТОРИ ЕТАП.xlsx 2036 Изтегли документ с име "ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВТОРИ ЕТАП.xlsx"
Заповед №19 от 2021г.pdf 2718 Изтегли документ с име "Заповед №19 от 2021г.pdf"
Заповед нова гр. Никопол.pdf 2423 Изтегли документ с име "Заповед нова гр. Никопол.pdf"
Заповед за отмяна гр. Никопол.pdf 2505 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна гр. Никопол.pdf"
Заповед ОПФ.pdf 2939 Изтегли документ с име "Заповед ОПФ.pdf"
Регистър ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020.pdf 2729 Изтегли документ с име "Регистър ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020.pdf"
Заповед за отмяна с. Лозица (1).pdf 2290 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Лозица (1).pdf"
Заповед с. Драгаш войвода нова.pdf 2839 Изтегли документ с име "Заповед с. Драгаш войвода нова.pdf"
Заповед с. Лозица нова.pdf 2760 Изтегли документ с име "Заповед с. Лозица нова.pdf"
Заповед за отмяна с. Драгаш войвода (1).pdf 3054 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Драгаш войвода (1).pdf"
Заповед пътища20.pdf 2459 Изтегли документ с име "Заповед пътища20.pdf"
Заповед за изменение с. Евлогиево.pdf 2613 Изтегли документ с име "Заповед за изменение с. Евлогиево.pdf"