ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ

Дата на публикуване: 30.08.2016 14:37

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Докладна записка

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Никопол -  гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5 или на e-mail:  obshtina@nikopol-bg.com 

дата на публикуване 16.04.2021

-------------------------------------

ПРОЕКТ на "ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ"


Писмени предложения и становища по проекта на правилника за изменение и допълнение на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Никопол, могат да се изпращат в деловодството на Община Никопол, с адрес гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5 и на следния имейл адрес:  obshtina@nikopol-bg.com , в 30-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект-програмата.

дата на публикуване 20.02.2021

-------------------------------------

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

 за предложения и становища, постъпили във връзка проведени обществени консултации по проекта на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет - Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода  2019 г. – 2023 г., публикуван на 26.01.2021 г. на официалната интернет страница на Община Никопол –ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ | Община Никопол (nikopol-bg.com) 

  1. В предоставения 14-дневен срок няма постъпили предложения и/или становища по проект-правилника в деловодството на Общински съвет-Никопол на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5;
  2. В предоставения 14-дневен срок няма постъпили предложения или становища по проект-правилника на официалния за кореспонденция електронен адрес на Община Никопол: obshtina@nikopol-bg.com

Дата на изготвяне на справката: 10.02.2021 год.

дата на публикуване 10.02.2021

-------------------------------------ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА „Правилник за изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 2019 г. – 2023 г.“

Писмени предложения и становища по проекта на правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, могат да се изпращат в деловодството на Общински съвет – гр. Никопол, с адрес гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5 и на следния имейл адрес:  obs_nik@abv.bg , в 14-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект-правилника.


дата на публикуване 26.01.2021

-------------------------------------

ПРОЕКТ НА "ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.НИКОПОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" И МОТИВИ

Писмени предложения и становища по проекта на правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, могат да се изпращат в деловодството на Общински съвет – гр. Никопол, с адрес гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5 и на следния имейл адрес:  obs_nik@abv.bg , в 14-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект-правилника.

дата на публикуване 20.08.2020

-------------------------------------

Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА - ЗМДТ

Проект на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол“

Мотиви

Писмени предложения и становища по проект – наредбата могат да се изпращат в деловодството на Община Никопол и на електронен адрес:  obshtina@nikopol-bg.com, в 30-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект – наредбата за обществено обсъждане.

 дата на публикуване 02.07.2020
-------------------------------------

Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОПОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 г. – 2023 г.

Мотиви

Писмени предложения и становища по проекта на правилник се приемат на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com и в деловодството на Община Никопол в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуването му.

дата на публикуване 22.04.2020
-------------------------------------


Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА - ЗУО

Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Никопол


Мотиви за издаването на наредбата

Писмени предложения и становища по проект-наредбата се приемат на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com и в деловодството на Община Никопол в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуването му.

дата на публикуване 15.04.2020
-------------------------------------
Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА - ЗУТ

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Никопол

Мотиви

Писмени предложения и становища по проект-наредбата се приемат на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com и в деловодството на Община Никопол в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуването му.

дата на публикуване 30.03.2020
-------------------------------------


ПРОЕКТ НА ПЛАН за приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари на пристанище за обществен транспорт с регионално значение Никопол
Собственик: Община Никопол; Пристанищен оператор: „Пристанище Никопол“ ЕООД
Приложение 1 - схема за местоположението на приемните съоръжения
Приложение 2 Заявка за услуги
Приложение 3 -Бележка за приемане на Отпадъци

дата на публикуване 17.03.2020
-------------------------------------

ПРОЕКТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол на e-mail: obshtinanil@abv.bg или в центъра за обслужване на граждани в срок до 25.07.2018 г. включително.
 
дата на публикуване 25.06.2018
-------------------------------------
дата на публикуване 23.05.2018
-------------------------------------
 
 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол на e-mail: obshtinanil@abv.bg или в центъра за обслужване на граждани в срок до 10.12.2017 г. включително.
 
дата на публикуване 10.11.2017
-------------------------------------
 
Становища и предложения по Актуализиран документ за изпълнение, допълващ ОПР 2014-2020 се приемат в срок до 03.11.2017 г. на ел.адрес: obshtinanil@abv.bg
 
дата на публикуване 04.10.2017
-------------------------------------
 
 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол, главен експерт "Образование и култура" на e-mail: obshtinanil@abv.bg в срок до 25.09.2017 г. включително.
 
дата на публикуване 25.08.2017
-------------------------------------
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОДК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

ДОКЛАД С МОТИВИ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол, главен експерт "Образование и култура" на e-mail: obshtinanil@abv.bg в срок до 15.03.2017 г. включително.

дата на публикуване 10.02.2017
-------------------------------------

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ДОКЛАД С МОТИВИ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани на ел. поща на Общински съвет - Никопол: obs_nik@abv.bg и в деловодството на Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5 в писмен вид до 15.02.2017 г. включително.

дата на публикуване 16.01.2017

-------------------------------------

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НИКОПОЛ

Доклад с мотиви

дата на публикуване 13.12.2016
-------------------------------------


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕТОИ ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 56, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Мотиви

    Мнения и предложения по проекта на Нова наредба се приемат в срок от 01 декември 2016 г. до 30 декември 2016 г. включително, на ел. адрес: obs_nik@abv.bgдата на публикуване 30.11.2016

-------------------------------------

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Никопол
и издаване на сертификати клас В


Доклад с мотиви

дата на публикуване 22.11.2016

-------------------------------------

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол

     На основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за нормативните актове публикуваме за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол, ведно с Докладна записка и мотиви за изменение на акта.

    Мнения и предложения по проекта на изменение на наредбата се приемат в срок от 16 ноември 2016 г. до 15 декември 2016 г. включително, на ел. адрес: obshtinanil@abv.bg

 →   Тук е прикачения файл на докладната записка.

дата на публикуване 16.11.2016
-------------------------------------
Проект на Наредба за условията и реда записване, отписване и преместване на деца от предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Никопол

Проект на Наредба за условията и реда записване, отписване и преместване на деца от предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Никопол

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани гл.експерт "Образование и култура"на e-mail : k.angelova@nikopol-bg.com до 13 септември 2016 г. (включително)

дата на публикуване 30.08.2016
--------------------------------------
Доклад с мотиви

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани гл.експерт "Образование и култура"на e-mail : k.angelova@nikopol-bg.com до 13 септември 2016 г. (включително)

дата на публикуване 30.08.2016

--------------------------------------

Наименование Брой тегления
Проект на Докладна за изм. и доп. на Правилника.docx 29 Изтегли документ с име "Проект на Докладна за изм. и доп. на Правилника.docx"
Докладна.docx 92 Изтегли документ с име "Докладна.docx"
Наредба ЗВД 3.docx 106 Изтегли документ с име "Наредба ЗВД 3.docx"
Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Никопол.docx 110 Изтегли документ с име "Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Никопол.docx"