Доставка на оборудване за "Зелени"отпадъци по две обособени позиции

Доставка на оборудване за "Зелени"отпадъци  по две обособени позиции: Обособена позиция 1:Доставка на контейнери за събиране на "зелени" отпадъци: Обособена позиция 2 Доставка на мобилно експлоатационно оборудване  за транспортиране на" зелени " отпадъци , с финансиране по проект " Изграждане на Регионална система за управление на отпадъциште в Регион Левски /Никопол/ ,финансиран по Оперативан програма " Околна среда 2007-2013 г , Приоритетна ос 2 "Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци".

 1. Основна рубрика: Обществени поръчки
 2. Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на град Никопол с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
 3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 4. „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров\\", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”
 5. Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на член 143, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Смолянови“ №2”
 6. Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 7. Доставка и строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на СОУ Христо Ботев Никопол
 8. Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година
 9. Допълнително възникнали СМР при изпълнение на строителството на РСУО в регион Левски/Никопол/
 10. Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионална система за управление на отпадъците
 11. Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.
 12. Изработване на обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл.169
 13. Третиране на биотопи и площи срещу комари през сезон 2015 в Община Никопол
 14. Изготвяне на идейни проекти и Актуализация на КСС
 15. Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи
 16. „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол
 17. Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г”
 18. Доставка на оборудване за \\"Зелени\\"отпадъци по две обособени позиции - Текуща страница
 19. Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
 20. Доставка на течни горива: дизелово гориво и газьол за отопление
 21. Избор на Изпълнител за Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр.Никопол, по проект
 22. Публичност и визуализация по проект: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“
 23. Изготвяне на част екологична оценка на Общия устройствен план на Община Никопол в процеса на неговото изработване
 24. Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на Община Никопол, съфинансирано чрез
 25. Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Никопол в две фази
 26. Доставка на въглища за отоплителния сезон 2014/2015 г. на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
 27. Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по две обособени позиции
 28. Ремонт на общински пътища
 29. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Никопол
 30. Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения, както и на учебните заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение-община Никопол, по предварителна заявка с транспорт на изпълнителя за 2014г
 31. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: "Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура на територията на община Никопол"
 32. Инженерно-геоложко проучване и съставяне на работен проект за изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
 33. Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура на територията на община Никопол
 34. Избор на изпълнител за ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територии на населените места на територията на община Никопол
 35. Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект: \\"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в Община Никопол\\"
 36. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "МБАЛ-Никопол" ЕООД
 37. "Предоставяне на консултански услуги по управление дейностите на проект \\"Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион\\"
 38. Извършване на текущ и окончателен одит на проект \\"Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле\\"
 39. Избор на изпълнител на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви хоризонт до 2020 г.
 40. Избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници за линия "София-Никопол"
 41. Избор на изпълнител на СМР по проекти за реконструкция на улична мрежа и междублокови пространства в община Никопол
 42. Извършване на ремонтни дейности в ЦДГ 3 "Радост", гр. Никопол, съгласно КСС
 43. Изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. "Витоша" № 6 и № 8, гр. Никопол
 44. Обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери /офис техника/ за потребностите на Общинска администрация Никопол при заявени количества"
 45. Избор на изпълнител на СМР за подобряване на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадите и парковите пространства
 46. Обществена поръчка с предмет: "Дейности, свързани с осигуряване на публичност за нуждите на проекти"
 47. Дейности, свързани с осигуряване на публичност по проекти
 48. "Общинска Администрация-Никопол - "ЗА" ефективна страуктура и управление"
 49. Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013/2014 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
 50. Разработване на политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол
 51. Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Никопол кандидатстване за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.
 52. Избор на изпълнител за извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територий на населените места на територията на община Никопол
 53. Строителство на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), пл. Санадиново
 54. Инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадка на РСУО в регион Левски (Никопол)
 55. Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери /офис техника/ за потребностите на Общинска администрация Никопол и организациите на общинска бюджетна издръжка при заявени количества
 56. Предоставяне на физическа охрана включваща: опазване от унищожаване, разпиляване, повреда, кражби и присвояване на имоти собственост на общината и физическите лица
 57. Предоставяне на спомагателни комплексни туристически услуги за организиране на дейности с деца и педагогически кадри по проект „Детска академия за толерантност”
 58. Избор на координатор в екипа за организация и управление на проект „Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж - Никопол
 59. Избор на педагогически и технически персонал за провеждане на извънурочни занимания с деца и ученици по проект "Детска академия за толерантност"
 60. Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"
 61. Избор на изпълнител за провеждане на мерки за информация и публичност по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол)
 62. Избор на изпълнител за извършване на одит по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"
 63. Избор на консултант за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"
 64. Доставка на въглища за отоплителен сезон 2012/2013 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
 65. Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Никопол
 66. Рехабилитация на пътища на територията на община Никопол
 67. Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения в община Никопол
 68. Доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ "Христо Ботев"-гр. Никопол по обособени позиции
 69. ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 брой за нуждите на Община Никопол
 70. Доставка на обзавеждане и оборудване за домашен социален патронаж по проект „Подобряване условията за физическо и социално развитие на населението в община Никопол
 71. Изработване, доставка и монтаж на билбордове и постоянни информационни табели