Право на достъп до обществена информация

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Що е обществена информация ?

 

Всяка информация свързана с обществения живот в Република България и даваща

възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на:

- държавните органи;

- органите на местното самоуправление /ОбС и ОбА/;

- други публично правни субекти;

- физически и юридически лица /само относно извършвана от тях; дейност финансирана със средства от държавния бюджет /;

 

Видове обществена информация:

 

- официална – информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на

органите на местното самоуправление.

Достъпът до този вид информация се осъществява, чрез обнародването й.

 

- служебна – информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната  информация както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

 

Достъпът до служебната информация е свободен освен в случаите когато е свързана с

оперативната подготовка на актовете на органите и нямат самостоятелно значение.

 

Кой има право на достъп до обществена информация?

 

- всеки гражданин на Република България;

- всеки чужденец и лице без гражданство;

- всяко юридическо лице;

 

Кой е задължен да Ви предостави информация?

 

- всички държавни органи;

- органите на местно самоуправление – кметове и общински съветници;

- всички публични субекти, като Национална здравно – осигурителна каса, Национален

осигурителен институт и др.;

-         всички физически и юридически лица, получаващи финансиране от държавния бюджет;

-          

Къде да поискаме достъп до информация?

 

Информацията, касаеща дейността на местните органи на самоуправление в община

Никопол (общинска администрация и общински съвет) може да поискате чрез деловодството на общинска администрация, помещаващо се в Центъра за информация и услуги на гражданите.

 

 

 

Как може да бъде поискана обществена информация?

 

Достъпът до информация се предоставя след устно запитване или писмено заявление /по образец/, подадено лично или чрез e-mail;

 

Исканата информация може да бъде предоставена в посочените по-долу форми:

- преглед на информацията /оригинал или копие /;

- устна справка;

- копия на хартиен носител;

- копия на технически носител;

 

Необходими документи:

 

При отправяне на писмено запитване, заявителят следва да подаде заявление, което да

съдържа (чл. 25, ал. 1  ЗДОИ):

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адрес за кореспонденция със заявителя.

При получаване на исканата информация заявителят следва да представи платежен документ за определените разходи в зависимост от избрания носител на информация.

 

Обществена информация ще ви бъде отказана когато:

 

- информацията представлява обществена тайна;

- информацията представлява служебна тайна;

- информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете и няма самостоятелно

значение;

- информацията засяга интересите на трето лице /физическо или юридическо/ и няма неговото изрично съгласие. /Съгласието на лицата не е необходимо, когато се разкриват данни които се съхраняват в публичните регистри/;

- информацията е предоставена на лицето / заявителя/ през последните 6 месеца;

 

Частичен достъп до информация.

 

Понякога исканите от Вас документи или папки с документи могат да съдържат части, които са засекретени на едно или друго основание. В тези случаи се предоставят т.нар. “частичен достъп до информация”, което означава, че засекретените части се заличава, а останалата част от документа се предоставя.

 

Срок за предоставяне на исканата обществена информация:

 

- 14 дни, освен в случаите когато се налага допълнително уточнение;

 

Нормативи

за разходите при предоставяне на обществена

Информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя,съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 / 29.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.:

Цени за предоставяне на услугата:

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.

Забележка:  Посочените стойности не включват ДДС.


Решенията и отказите за предоставяне на обществена информация се обжалват пред Административен съд - Плевен.


 1. Основна рубрика: Достъп до обществена информация
 2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2018 Г.
 3. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2017 Г.
 4. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2016 Г.
 5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2015 Г.
 6. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2014 г.
 7. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.
 8. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Никопол
 9. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ
 10. Право на достъп до обществена информация - Текуща страница
 11. Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация
 12. Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри
 13. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2019 Г.