ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

Дата на публикуване: 28.09.2016 16:05

Проект № BG16RFOP001-2.003-023 ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол"

Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020


Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01


Региони в растеж обновява домовете в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01


Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01


Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол - договор № BG16RFOP001-8.003-0003-C01


Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01


Региони в растеж обновява полицията в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0100-C01

 

Регистър на подадените заявления за ИФП по ОПРР 2014-2020

 

Информационна кампания по ОПРР 2014-2020

 

 


  1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА \"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ\" 2014 - 2020 - Текуща страница