Новини


23.09.2022
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 от Закона за водите

21.09.2022
СЪОБЩЕНИЕ УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 28.09.2022г. – 30.09.2022г. ПРИ БЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ОТ 7:00 ДО 10:00 ЧАСА СУТРИНТА ОТ ПЛОЩАДКА ГР. БЕЛЕНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ВЪЗДУШНА ЛАРВИЦИДНА ОБРАБОТКА НА БИОТОПИ С ПОВИШЕНИ КОМАРНИ ПОПУЛАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ / ПО ПОРЕЧИЯТА НА РЕКА ОСЪМ И РЕКА ДУНАВ/. ОБРАБОТКАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЪС СЕЛЕКТИВЕН БИОЛОГИЧЕН ЛАРВИЦИД  ВЕКТОБАК 12 АС.

29.07.2022
Въвеждане на временни противоепидемични мерки на териториярта на област Плевен за срок от 01.08.2022г. до 31.08.2022г. със Заповед № РД-01-180/28.07.2022г. на Директора на РЗИ - Плевен

01.07.2022
Община Никопол, през периода 01.05.2021 г. – 30.06.2022 г., изпълни Проект „Патронажна грижа + в община Никопол”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  След предложение от страна на УО на ОП РЧР за удължаване на услугите, договорът бе анексиран за още 6 м. Договор № BG05M9OP001-6.004-0146-C01 е финансиран по процедура BG05M9OP001-6.004-Патронажна грижа + - Компонент 2 и ще се...

08.06.2022
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ