МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

Дата на публикуване: 29.06.2017 00:00

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИОБЯВЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
№ BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“


МИГ Белене – Никопол откри процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райониМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.022: МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ „Подобряване НА производствения капацитет в МСП на територията на МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ“

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ”

 

МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  - СНИМКА 1, СНИМКА 2, СНИМКА 3 ,
СНИМКА 4

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА

 

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ


Наименование Брой тегления
Обява 6.4 за сайт.docx 4 Изтегли документ с име "Обява 6.4 за сайт.docx"
_Обява за прием на проектни предложения 1.doc 2 Изтегли документ с име "_Обява за прием на проектни предложения 1.doc"