"Топъл обяд в Община Никопол", Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Дата на публикуване: 20.09.2022 00:00


Продължава подкрепата с топъл обяд в община Никопол

На 21.11.2022 г. Кметът на Община Никопол г-н Ивелин Савов подписа Административен договор BG05SFPR003-1.001-0037-С01 с Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция, Управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Договорът е за изпълнение на Проект „Топъл обяд в Община Никопол“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
Реално дейностите по проекта стартираха още от 03.10.2022 г., за да не се допусне прекъсване на услугата, предоставяна по приключилия Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Никопол”.
Целевите групи по новата процедура са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Разходите за едно лице на ден са в размер на 3.20 лв. с включен ДДС и са предназначени за осигуряване на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Топлият обяд се предоставя на 180 крайни получатели на територията на цялата община, които в най-голяма степен се нуждаят от подкрепа. Освен храна, ползвателите могат да получат и съпътстващи мерки, които да подпомогнат социалното им приобщаване или да насърчат тяхната социална интеграция. Приемът на документи е отворен процес и продължава през целия период на изпълнение на проекта.
Принадлежността на ползвателите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП Никопол. Дирекцията извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-получател на топъл обяд. Окончателният подбор на крайни получатели се извършва от Комисия по подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Никопол.
Проект „Топъл обяд в Община Никопол“ е с период на изпълнение 36 месеца - от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г., и е на стойност 495 763.20 лв. Подкрепата на крайно нуждаещи се лица е приоритет в политиката на общината. Община Никопол, Екипът за организация и управление на проекта, заедно със служителите от ДСП Никопол и ДСП Новачене се ангажират с отговорното изпълнение на договора, с цел постигане на предвидените в проекта цели, в помощ на хората.

Искра Ангелова, ръководител на проекта и лице за контакти, GSM 0878782083

-------------------------

Община Никопол е допустим кандидат по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. До 30 септември 2022 г. се предоставя топъл обяд на 180 лица по проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Никопол” по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане.

            С цел да не се допусне прекъсване, Община Никопол предвижда да стартира дейността по горепосочената процедура от 01.10.2022 г. Предоставянето на топъл обяд ще продължи до 30.09.2025 г. 

Целевите групи по новата процедура са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Разходите за едно лице на ден са в размер на 3.20 лв. с включен ДДС и са предназначени за осигуряване на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Допустими са и разходи в размер на 7 на сто от разходите за храна за транспорт и съхранение на храните, режийни разходи, както и разходи за съпътстващи мерки.

             Приемът на документи е отворен процес и ще продължи през целия период на изпълнение на проекта.

              Кандидат-потребителите подават:

  1. Заявление – декларация (Приложение № 1);
  2. Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 6) - попълва се от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

            Принадлежността на потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП Никопол. Дирекцията ще извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-потребител. Във връзка със задължителното използване на защитен канал и начин за обмен на данни между общината и ДСП Никопол при проверките обменът на информация ще се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Държавната агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ или чрез средствата за електронен обмен на съобщения /СЕОС/ на ДАЕУ.

Със заповед на Кмета на Община Никопол ще бъде създадена Комисия за подбор. Същата ще извършва подбора на конкретните потребители на база утвърдена Процедура за подбор, при недопускане на дискриминация въз основа на който и да е признак.

Документите от кандидат-потребителите могат да се получават, както и да се подават в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани, в кметствата и кметските наместничества, както и по електронна поща на общината: Obshtina@nikopol.egov.bg

 

 

Телефон за контакти: 0878782083

Информация

Приложение 1 Заявление декларация

Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

Наименование Брой тегления
Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc 17 Изтегли документ с име "Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация.doc"
инфо сайт.doc 17 Изтегли документ с име "инфо сайт.doc"
Приложение 1 Заявление декларация.doc 18 Изтегли документ с име "Приложение 1 Заявление декларация.doc"