Проект „Патронажна грижа + в община Никопол” Договор № BG05M9OP001-6.004-0146-C01

Дата на публикуване: 01.07.2022 00:05

ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА ПО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА НИКОПОЛ

 Община Никопол, през периода 01.05.2021 г. – 30.06.2022 г., изпълни Проект „Патронажна грижа + в община Никопол”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  След предложение от страна на УО на ОП РЧР за удължаване на услугите, договорът бе анексиран за още 6 м. Договор № BG05M9OP001-6.004-0146-C01 е финансиран по процедура BG05M9OP001-6.004-Патронажна грижа + - Компонент 2 и ще се реализира при вече заложените направления и дейности, целеви групи, брой потребители - 51 и индикатори за изпълнение и резултат. С удължаването на срока продължава подкрепата чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа на социалните услуги на територията на общината, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

 Настоящите потребители на услуги, както и вече наетия персонал ще продължат участието си в периода на удължаване на операцията. При необходимост ще се извършват промени.

 Индикатори за изпълнение по Компонент 2:

  1. Заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 – 30;
  2. Участници, вкл. с увреждания в риск от заразяване с COVID-19 – 95.

Индикатори за резултат по Компонент 2:

  1. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост – 30;
  2. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 – 95.

 Данни за проекта:

Дата на стартиране:   02.07.2022 г.

Продължителност:      6 месеца

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 103 862.61 лв.

Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 88 283.22 лв.

Национално финансиране: 15 579. 39 лв.

         Лице за контакт: Искра Ангелова – Ръководител на проекта, GSM 0878782083Заявление потребители
Заявление изпълнители

Декларация за информирано съгласие - Приложение 1