Администрация

Дата на публикуване: 09.08.2012 13:18

Харта на клиента

Длъжности

Контакти

Секретар на общината

06541/2290

Финансов  контрольор и служител по сигурността на информациятa

06541/2190

Секретар на местната комисия за борба среущу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

06541/2190

 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ” в т.ч.  сектор “Приходи”

 

Директор на дирекция

06541/2519

Началник сектор «Приходи»

06541/2190

Гл.счетоводител

06541/2190

Счетоводство

06541/2519

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ”

 

Директор на дирекция

06541/2290

Специалист  „Общо деловодство”

06541/2190

Специалисти ГРАО

06541/2488

Специалист „Човешки ресурси”

06541/2260

Специалист „Домакинско обслужване”

06541/2488

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

 

Директор на дирекция

06541/2290

Специалист «Общинска собственост»

06541/2190

Експерт «Земеделие и екология»

06541/2230

Експерт „Туризъм, търговия и транспорт»

06541/2230

Експерт «Образование, култура, спорт и мл.дейности»

06541/2230

Експерт «Социални дейности, трудова заетост»

06541/2230

Експрети  «Проекти и програми на ЕС»

06541/2230

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Директор на дирекция

06541/2260

Гл.архитект

06541/2260

Специалисти по Кадастър и регулация

06541/2260

Специалисти   по Инвестицонни дейности

06541/2260


Наименование Брой тегления
Актуализирана Харта на клиента.pdf 386 Изтегли документ с име "Актуализирана Харта на клиента.pdf"