Добре дошли

30.05.2024
След сключване през м. май 2024 г. на Допълнително споразумение № 2 между Министерството на труда и социалната политика и Община Никопол продължава изпълнението на  проект „Грижа в дома в община Никопол“, Договор BG05SFPR002-2.001-0143-С03 по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Проектът осигурява...

30.04.2024
  Във връзка  със Заповед №РД 11-1019/17.04.2024г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните  и влошената епизоотичната обстановка в страната, по  отношение на заболяването Инфлуенца по птиците, всички собственици на домашни птици в населените места,които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила: Да отглеждат на закрито, всички видове и...

25.04.2024
На основание Решение на Колективния управителен орган на СНЦ “МИГ Белене – Никопол”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,   Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.565 Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Мярка:  19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ...

08.04.2024
Съобщение във връзка с обявяването на пожароопасния сезон за 2024г. в горските територии на област Плевен и предпоставките за възникване на пожари в горските територии

01.04.2024
Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 09.04.2024 г. (вторник) от 13:30 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала (№ 317), където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и...

27.03.2024
П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА   Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Учреден е през 2003 г., в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето....