Образование

Дата на публикуване: 14.03.2013 14:43Формули за разпределение на средствата, получени по видове стандарти за 2023 г. ,между училища и детски градини,

второстепенни разпоредители с бюджет към Община Никопол

Правила за промени в разпределение на средствата


Общ Бюджет 2023

----------------------------------------------------------------------------------
Формули за разпределението на средствата по институции, компоненти на формулата и брой деца и ученици във формат Excel.

Заповед № 52/30.03.2022 г. - за утвърждаване на  формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2022 г.

----------------------------------------------------------------------------------

Формули за разпределение на средствата, получени по видове стандарти за 2021 г. ,между училища и детски градини,

второстепенни разпоредители с бюджет към Община Никопол

Заповед № 40/08.02.2021г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата, полчени по стандарти за 2021г.


----------------------------------------------------------------------------------

Формули за разпределение на средствата, получени по видове стандарти за 2020 г. ,между училища и детски градини,

второстепенни разпоредители с бюджет към Община Никопол


----------------------------------------------------------------------------------

Ученикът с неговите потребности за израстване, развитие и обучение.

    Общинската училищна мрежа удовлетворява потребностите на общинската образователната система. Териториалното разположение на учебните заведения позволява всяко населено място да осигурява задължително училищно обучение,  по-пълен обхват на децата и учениците от 5 до 16 години.

На територията на община Никопол има -  1 средно училище, 1 основно  училище, 4  детски градини  с целодневна организация на работа за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас ,  1 Център за подкрепа за личностно развитие  и 14 Народни Читалища.

СУ „Христо Ботев" - град Никопол- единственото средищно училище в община Никопол, осигуряващо обучение на деца от Никопол и 6 села от общината. В момента в училището се обучават 340 ученици от I до XII клас.

ОУ „Патриарх Евтимий" - село Новачене, общ.Никопол.  В него се обучават ученици от селата Бацова махала, Санадиново, Новачене, Асеново, Дебово и Муселиево. Гордост на училището е ученическият духов оркестър- една запазена традиция.

ДГ №1 „Щастливо Детство“ – гр.Никопол, ДГ „Георги Иванов" – село Новачене, ДГ „Здравец" – село Муселиево, ДГ „Щастливо Детство" – село Дебово.

В дейности по осигуряване и контрол на образованието и предучилищното възпитание, Община Никопол винаги се е ръководила от разбирането, че главна ценност в образователната система е детето, респективно – ученикът с неговите потребности за израстване, развитие и обучение. Налице е ускоряване процесите на нововъведения и модернизация на учебната база, което дава възможност за качествено обучение и използване възможностите на съвременните информационни технологии. Изградени са модерни компютърни кабинети. . Осигурен е безплатен транспорт за всички ученици.Добра  транспортна схема, обслужваща училищата и градините  в различните райони на общината.

Детските градини са институции, в които се полагат основите за учене през целия живот.За децата в предучилищният сектор се грижат екипи от квалифицирани специалисти: педагози и помощен персонал.Те осигуряват физическото, познавателното, езиковото, духовно – нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта.Училищата и детските градини в община Никопол  прилагат системата на делегираните бюджети.
Освен образователните институции, Община Никопол  осигурява възможност за развитие на творческите способности на децата и учениците чрез  читалищата , в град Никопол и селищата в общината.
Основните приоритети на Община Никопол за образование и предучилищното възпитание са:
• Подобряване на материалната база в общинската образователна система;
• Постигане на максимален обхват при подлежащите на задължително образование и по-пълноценното интегриране на деца от малцинствата в системата на образованието;

----------------------------------------------------------------------------------
Информация по институции и по компоненти за разпределението на средствата по формули за 2019 г. в Община Никопол, дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"
----------------------------------------------------------------------------------
Информация по институции и по компоненти за разпределението на средствата по формули за 2019 г. в Община Никопол, дейност "Детски градини"
 ----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по институции, компоненти на формулата и брой ученици, съгласно информационната система на МОН
към 01.01.2017 г. за община Никопол дейност
"Неспециализирани училища без професионални гимназии"


Информация за разпределение на сдредствата по институции, компоненти на формулата и брой деца, съгласно информационната система на МОН
към 01.01.2017 г. за община Никопол дейност "Детски градини"
----------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти на формулата и по брой деца по "Админ М" към 01.01.2016 г. за община Никопол дейност "Общообразователни училища"


Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти на формулата и по брой деца по "Админ М" към 01.01.2016 г. за община Никопол дейност "Целодневни детски градини"
----------------------------------------------------------------------------------

Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в общообразователните училища в община Никопол за 2015 година

Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в ЦДГ в община Никопол за 2015 година
-------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в общообразователните училища в община НикополИнформация за разпределение на средствата по звена и компоненти в ЦДГ в община Никопол