Обществени поръчки

Дата на публикуване: 15.07.2012 15:40

Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”

------------------------------------------------------------

Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на член 143, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Смолянови“ №2”


--------------------------------------------------------------------------------------------

Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”
----------------------------------------------------------------------------------------------
Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Никопол за многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Смолянови“ №2

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Доставка и строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на СОУ Христо Ботев Никопол

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение Община Никопол

----------------------------------------------------------------------------------------------
Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на град Никопол с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Допълнително възникнали строително-монтажни работи при изпълнение на строителството на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол/

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изработване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. (1-5) и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ на сграда на територията на гр. Никопол, с цел реализация на договор за БФП между Община Никопол и ББР по национална програма

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третиране на биотопи и площи срещу комари през сезон 2015 в община Никопол по следните дейности: 
Дейност 1 - Авиохимическо третиране против комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент, с подходящи препарати и авиационна техника предложени от изпълнителя и
Дейност 2 - Наземни дезисекционни обработки против комари в регулационни граници на населените места в община Никопол с генератор за топъл аерозол, или еквивалент, с подходящи препарати и техника предложени от изпълнителя


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избор на изпълнител за следните обособени позиции : 
Обособена позиция 1 Изготвяне на идейни проекти  за обект Рехабилитация на общински път PVN3123-/III-304 Трънчовица -Новачене / Бацова махала -Граница общ /Никопол -Плевен/- Славново /PVN2145/ и Обект  Рехабилитация на общински път PVN1124 52030(2)II-52  Въбел -Никопол /Драгаш войвода-ДЗС Георги Димитров

и 
Обособена позиция 2 
" Актуализация на КСС на инвестиционни проекти  за Обект " Път към археологически обект " Скална църква" гр Никопол , и Обект " Музей на открито- Археологически парк " Пристани на времето" , за създаване  на проектна готовност за участие  пред програмен период 2014-2020 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров",
участък от км 0+503,29 до км 6+600;2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ.
(Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”;3. „Поддръжка рехабилитиран път №500 РVN2121 /ІІ-34,Дебово-
Никопол/-ВЪБЕЛ/ ІІ-52/,км 0+000 до км 4+840/ и 4. „Поддръжка рехабилитиран път №499 РVN2120 /ІІ-34,Дебово-
Никопол/-ЕВЛОГИЕВО,км 0+000 до км 3+320/. - ПОВЕЧЕ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на
територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община
Никопол за 2015 г”.   - ПОВЕЧЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Доставка на оборудване за "Зелени"отпадъци  по две обособени позиции: Обособена позиция 1:Доставка на контейнери за събиране на "зелени" отпадъци: Обособена позиция 2 Доставка на мобилно експлоатационно оборудване  за транспортиране на" зелени " отпадъци , с финансиране по проект " Изграждане на Регионална система за управление на отпадъциште в Регион Левски /Никопол/ ,финансиран по Оперативан програма " Околна среда 2007-2013 г , Приоритетна ос 2 "Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци".- ПОВЕЧЕ


---------------------------------------------------------------------------------------

Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион", финансиран чрез "Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г.", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58394 от 04.08.2014 г.   - ПОВЕЧЕ

  1. Обществени поръчки - Текуща страница