Съобщение за провеждане на консултации по Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Никопол

Дата на публикуване: 05.11.2015 00:00

Съобщение

за

 провеждане на консултации

 по

Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Никопол

  

 

 

 

 

На основание чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е открита процедура за провеждане на консултации по Заданието за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Никопол. 

 

Заданието е достъпно за преглед на интернетстраницата на Община Никопол - ТУК

 

Становища от заинтересованите лица могат да се депозират в срок до 23.10.2015г.(20 дни от датата на публикуване на съобщението, която да съвпада с датата на изпращане на писма за консултации със заинтересовани лица) в деловодството на община Никопол (или - в стая номер 116 в сградата на община Никопол), на факс: 06541/2764 или на електронна поща: obshtinanil@abv.bg