ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Дата на публикуване: 15.08.2016 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

 

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на предварителен проект на Общ устройствен план на община Никопол (ОУПО).

Възложител на ОУПO и на екологичната оценка към него е Община Никопол, с адрес: гр. Никопол, п.к. 5940, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, лице за връзка: инж. Светозар Трифонов, тел. 0878782058, ел. поща: obshtinanil@abv.bg

Общият устройствен план на община Никопол се разработва от „ФОР РАЙС“ ООД – София с ръководител екип арх. Светослав Спасов.

ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Никопол с Решение № 412, Протокол № 38 от 16.12.2013 г.

ОУПО се разработва двуфазно (предварителен и окончателен проект) и е с период на действие 20 години.

Териториалният обхват на ОУП е територията на община Никопол.

На територията на общината попадат 6 защитени зони по Натура 2000: ЗЗ BG00239 „Обнова – Караман дол“, BG00000247 „Никополско плато“ И BG0000396 „Персина“ по Директива 92/43/ЕИО за местообитанията и на защитени зони BG0002074 „Никополско плато“, BG0002091 „Остров Лакът“ И BG0002096 „Обнова“ по Директива 2009/147/EО за птиците, както и следните защитени територии: природен парк „Персина“, природните забележителности „Пещера Нанин камък“ и „Скалната църква“, защитените местности „Елията” и „Плавала”. Във връзка с това, като приложение към ЕО е разработен и доклад за оценка на степента на въздействие върху на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Основната цел на Общия устройствен план на oбщина Никопол е да даде цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел, съответстват на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

Разработването на ОУПО се финансира от държавния и общинския бюджет. Органът, отговорен за приемането му, е ОбС – Никопол, а органът, отговорен за прилагането му, е Общинска администрация Никопол.

Проектът на ОУПО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 127 (1) от ЗУТ като датата, часът и мястото на провеждането му ще бъдат обявени допълнително.

Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Никопол: гр. Никопол, п.к. 5940, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, всеки работен ден, както и на obshtinanil@abv.bg

Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация Никопол или по електронна поща: obshtinanil@abv.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Светозар Трифонов, тел. 0878782058.

Крайният срок за запознаване с проекта на ОУПО и доклада по ЕО и изразяване на становищa е 30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Документацията по ОУПО и ЕО може да бъде изтеглена от тук (линк за изтегляне).