Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол" открива процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.565