Проект „Доставка и монтаж на парни котли и бойлери за ЦНСТПЛПР №1 и ЦНСТПЛПР №2 с. Драгаш войвода в УПИ XII квартал 7“

Дата на публикуване: 31.05.2022 00:00

     На 29.04.2022 г. между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Никопол беше подписан Договор за съвместна дейност №РД 04-30/29.04.2022 г. за закупуване, доставка и монтаж на оборудване и/или обзавеждане по проект „Доставка и монтаж на парни  котли и бойлери за ЦНСТПЛПР №1 и ЦНСТПЛПР №2 с. Драгаш войвода в УПИ XII квартал 7“.

Общата  цел на проекта е осигуряване на   безопасна среда  за потребителите и по- добри безопасни условия на труд за служителите на двете услуги.

Специфичните  цели:

  1. Повишаване качеството на предоставяните социални услуги, създавайки условия за намаляване разходите за техните издръжки, чрез инвестиране в модерни и енергоспестяващи парни котли и бойлери.
  2. Да се ограничи складирането на горими материали и намали риска от пожари при изхвърлянето на изгорели отпадъци.

            Проектът е на обща стойност  39 486,00 лв с ДДС, като 35 537,40 лв са от Фонд „Социална закрила“ и 3 948,60 лв са собствено финансово участие на Община Никопол.

            Основните дейности по проекта са:

Дейност 1: Организация и управление на проекта, в т.ч. избор и сключване на договор с доставчик и отчитане на проекта.

Със Заповед на Кмета на Община Никопол ще бъде сформиран екип за изпълнение на проекта включващ: ръководител,  юрист и счетоводител с ясно разписани ангажименти.

За избор на доставчик по проекта ще бъде проведена процедура при спазване на принципите, условията и реда за възлагане,  съгласно изискванията на ЗОП. Дейността включва, избор на доставчик и сключване на договора с него. Екипът по проекта ще изготвя междинни и финален отчет.

Дейност 2: Доставка и монтаж на закупеното оборудване.

Доставката се извършва в определения в договора с изпълнителя срок, а оборудването и обзавеждането се приема чрез подписване на приемо-предавателен протокол.

Дейност 3: Информиране и публичност по проекта

Информация за изпълнението на проекта и ролята на Фонд „Социална закрила“ във финансирането на дейностите, ще бъде публикувана в сайта на община Никопол и в информационния ежемесечник на общината.

Целева група: Хора с увреждания /пълнолетни лица с психични разстройства/

Ползватели на социалната услуга: ЦНСТПЛПР №1 - настанени дванадесет потребители.

                                                           ЦНСТПЛПР №2 - настанени дванадесет потребители.

 Проектът ще се реализира на територията на община Никопол.

 Период на изпълнение:4 месеца.

 

                                                                                                                     Екип на проекта