ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 - 2020

Дата на публикуване: 18.10.2016 08:48

BG05M9OP001-2.002-0151-C001 „Можем да дадем повече” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002„Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

 

BG05M9OP001-2.005-0125-C01 „Активна грижа чрез социална подкрепа” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


BG05M9OP001-2.040-0063-C01 "Патронажна грижа в Община Никопол" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

BG05M9OP001-6.002-0092„Патронажна грижа + в община Никопол”, договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020