Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион", финансиран чрез "Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г.", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58394 от 04.08.2014 г.