Проект Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол


 1. Проект Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол - Текуща страница
 2. проект BG05M9OP001-2.002-0151-C001 „Можем да дадем повече”
 3. проект \\"Приеми ме 2015\\"
 4. Проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“
 5. Изграждане на мостове с използване на петте сетива
 6. Проект по ОПАК №13-13-106/10.04.2013 г. "Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол"
 7. Проект по ОПАК - "Общинска администрация Никопол - "ЗА" ефективна структура и управление"
 8. Проект по ОПАК № А12-22-100/16.11.2012 г. "Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол"
 9. ОП "РЧР" Схема № BG051PO001- 4.1.05-0081 - "Детска академия за толерантност"
 10. Проект №DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.
 11. ОП "РЧР" Схема № BG051PO001-5.1.04 - "Помощ в дома"