Отчет за първата година от мандата на управление Ноември 2011 г. - Декември 2012 г.

Дата на публикуване: 15.12.2012 14:21

О Т Ч Е Т

 

ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

НОЕМВРИ  2011 – ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

 

Изтече  първата годна от мандата на управление .   

Началото  винаги  е свързано с трудности  и неизвестни, с надежди и очаквания, особено когато става въпрос за такава по своя характер разностранна и широкообхватна дейност, каквато е работата в общинската администрация. Тук именно се решават всички проблеми  на хората в общността - от  образованието,  социалните и културни потребности, здравните услуги  и транспорта, до  създаването на една по-привлекателнa жизнена среда, гарантираща на всички граждани на общината достоен начин на живот. Работата ми в Общинска администрация Никопол в продължение на 8 години, като директор на най-голямата дирекция преди 2011 г., бе от особена важност за бързото ми адаптиране. Познаването на структурата на администрацията и проблемите, които трябва да се решават ми помогнаха при определянето на основните приоритети в бъдещата работа. От значение бе и избора на екипа с който работя - екип от подготвени и квалифицирани специалисти. Колективът е съставен от дългогодишни и опитни кадри, които запазих,  а за дa се осигури приемственост защото знаем, че   специалисти не се изграждат за един ден, назначихме млади хора с висше образование. Сега те  с ентусиазъм прилагат наученото във висшите учебни заведения и в бъдеще ще разчитаме на техния опит.

От встъпването ми в длъжност, като кмет на Община Никопол измина една година. За  период от четиригодишно управление – това е кратко време,  но имайки предвид задачите, които сме си поставили, като ръководство считам,  че вече има с какво да се похвалим.

1. След приемането на  структурата на общинска администрацията, организирана в 4 дирекции, бе утвърден и Устройствения правилник за организацията и дейността й. Актуализирахме вътрешните нормативни актове свързани с изпълнение на възложените функции произтичащи от законите и свързаните с тях нормативни документи. Стремежът на ръководството в бъдеще ще е насочен към още по- добро структуриране с цел по- ефективно използване капацитета на всеки служител.

Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане кмета, администрацията е обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, като ръководител на съответната администрация,  създава условия за осъществяване на дейността на специализираната и извършва техническите дейности по административното обслужване. Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност.

Една от основните  дейности в администрацията е административното обслужване на гражданите. Техническите дейности  в това отношение  се осъществяват от Дирекция „Административно обслужване и правни дейности”, в Центъра за административни услуги и информация на гражданите. В него се осъществява цялата деловодна дейност на администрацията, приемат се и се регистрират входящите документи за извършването на различни административни услуги, предоставя се информация за движението на преписките и изготвените документи се предават на гражданите. Дейността на Центъра за административни услуги и информация, подпомага и служителите от администрацията. Там се  поддържат актуални данни в деловодната система и периодично се прави справка за неизпълнени задачи, пропуснати срокове, липса на отговори на молби и жалби . Това улеснява  и не се налага хората да губят време при отделните специалисти.

Стремим се, като администрация да бъдем обърнати с лице към хората, към техните проблеми и очаквания. От началото на мандата провеждаме регулярно срещи в отделните населени места, обсъждаме идеи  и предложения. За  това спомага и ежемесечното провеждане на Деня   на кмета в различни кметства.

В стремежа да създадем условия за по-близък контакт с гражданите за решаването на отделни проблеми, взехме решение да няма регламентирани приемни дни  за кмета и неговите заместници. Така те могат по всяко време през седмицата да поставят своите въпроси.

През годината  бе актуализирана Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услугите, съгласно списъка с унифицираните наименования на административните услуги. През деловодството на Общинска администрация са регистрирани общо 10 051 броя входящи и изходящи документа свързани с дейността на администрацията и са извършени общо 2 787 административни услуги.  Платени са такси и цени за общо  10 151.47 административни услуги. За разглеждане в заседания на Общински съвет Никопол са подготвени и внесени 190 докладни записки , свързани с изпълнението на правомощията на кмета и са издадени 445 броя заповеди.През отчетния период по Наредбата за местните данъци и такси и Наредба № 1 на Общински съвет – Никопол са съставени общо 208 броя наказателни постановления , като е събрана сума в размер на 11 225 лв.

Работата на администрацията е свързана и с решаването на въпросите свързани с потребностите на гражданите от предоставянето на здравни , социални, образователни, културни услуги, услуги свързани с транспорта, строителството, отдиха,  икономиката , търговията и стопанската дейност. Дейността в направление „Социални дейности, здравеопазване и трудова заетост” през отчетния период е свързана с провеждане на ефективна общинската политика в областта на социалните услуги, общинската здравна политика и трудова заетост.

 Тенденцията към непрекъснато застаряване на населението, насочва  вниманието  ни  към предоставянето на социални  услуги в общността насочени към възрастните хора и децата. В общината изцяло се реализират дейностите заложени в годишния план за развитието на социалните услуги, като целта е да се подобрява тяхното качество. Разширяваме дейностите : Домашен социален патронаж, Защитени жилища за лица с психични разстройства, с. Драгаш войвода , Клубовете  на пенсионера и хората с увреждания . В момента най- активна е дейността на клубовете в : с. Лозица, с. Въбел, с. Новачене и гр. Никопол. Ремонтира се и базата в с. Дебово, където с финансовата помощ на кметството от румънския гр. Миовени, с който Община Никопол сключи Договор за сътрудничество, през лятото на следващата година ще отвори врати обновен Клуб на пенсионера.

Считам, че едно от най- добрите постижения за нашите граждани е запазването и функционирането на общинската болница и Медицинския център.  Водени от убеждението, че здравното обслужване на населението е един от най-важните приоритети, ние успяхме да създадем добри взаимоотношения с медицинските кадри в общината. За гражданите са осигурени здравни услуги, чрез доболничната, специализираната и болнична помощ. Не е тайна, че през последните години общинската болница, която има над 130 годишна история изпитваше сериозни финансови затруднения. Тези причини доведоха до напускането на специалисти и до реалната опасност болницата да затвори отделения и спре работа. Заехме се най-отговорно да потърсим причините за това състояние на здравното заведение и то да бъде изведено от кризата. След редица срещи и разговори на различни нива, днес   Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол посреща своите пациенти. Управлението бе възложено на млад и опитен специалист. Госпожа Ана Иванова, успя да анализира ситуацията, да заздрави колектива, да привлече авторитетни специалисти. Вече ежедневно работи рентгена, АГ отделението. Направени са всички постъпления за възстановяването на  физиотерапията, погасени са старите задължения и болницата ритмично се зарежда с хранителни продукти,  отоплителни материали и лекарства. Политиката на общинското ръководство е насочена към доброто сътрудничество с всички здравни работници и институции. Общински съвет Никопол взе решение и през годината двете дружества – Медицински център и МБАЛ бяха подпомогнати финансово. Ръководството на Общината инициира среща и с представители на земеделските кооперации с цел провеждането на дарителска кампания за подпомагане издръжката на здравното заведение. Правим възможното и болницата в Никопол ще продължава да обслужва не само хората от общината , а и от съседни общини.

Съвместно  с Дирекция „Социално подпомагане” Никопол, отдел „Закрила на детето”, изпълняваме  дейностите по Общинската програма за закрила на детето 2011 г. и 2012 г. За възпитанието и координирането на  социално – превантивната дейност на територията на общината, съвместно с инспектор ДПС и Дирекция ”Социално подпомагане”, работи МКБППМН. Специалистите в комисията  оказват съдействие на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ. През периода м.ноември 2011г. – м.октомври 2012 г. са разгледани 27 възпитателни дела. По чл.13, ал.1 са наложени възпитателни мерки на 29 малолетни и непълнолетни деца. Консултирани са 27 семейства, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

През изтичаща година на територията на общината работят 2 учебни заведения и 8 детски градини. Средното общообразователно училище в Никопол и основно училище с. Новачене бяха включени в проект на Министерството на образованието, младежта и науката „Подобряване на качеството на образование в средищтните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден”. Това дава възможност за по-добра подготовка на учениците за училище. Беше извършен ремонт на учебните и детски заведения, като за лекарския кабинет в ЦДГ – 1 ,Никопол бе закупено ново обзавеждане.

За мен като кмет и за ръководството, приоритет в работата е осигуряването на финансовата стабилност и независимост на общината . Това до голяма степен зависи от работата на  дирекция „ ФСД „ и дирекциите  в специализираната администрация.

Така например с решение на Общински съвет Никопол :

  1. Бяха отдадени под наем :

- 7 920 декара земя от общинския поземлен фонд с общ приход от 247 200.05 лв.

и  7 500 декара пасища с общ приход от 45 000 лв.

      2.   Добити са  дърва от общински гори, с което бяха задоволени нуждите на

       населението в селата Въбел, Асеново, Санадиново, Черковица и град Никопол,

       както и всички целодневни детски градини и кметствата на територията на община

       Никопол с общ приход 111  397.76 лв.

                         По асортимент както следва :

-         топола – 2 699.64 м3 – с общ приход – 67 836.24 лв.

-         черен бор – 622.30 м3 – с общ приход  - 5611.52 лв.

-         акация – 1265 м3 – с общ приход – 37 950 лв.

3.    Очакват се и допълнителни приходи в размер на 60 000 лв. от наем на земя след  

 анексиране на договорите за наем във връзка с решение № 130/26.06.2012 г. на Общински съвет – Никопол.

4.Реализирани са  приходи от наем на не жилищни имоти – 39 436.72 лв.

5.Реализирани  приходи от наем на търговски терени /по честването на празника на

    град Никопол/ – 2 400 лв.

6.Приходи от такса пазар – 739.20 лв.

 

      7. Също така бяха реализирани приходи в размер на 20 650 лв. от дарителска    

     кампания по случай честването на празника на град Никопол.

8 .Бяха реализирани и 13 броя разпоредителни сделки с общинско имущество на обща стойност – 118 235 лв.

С положителен баланс приключват годината  общинските дружества: „ПРИСТАНИЩЕ - НИКОПОЛ” ЕООД гр. Никопол и „ФАРМА” ЕООД гр.Никопол.

През периода Януари 2011г. – Ноември 2012г., чрез  Дирекция „ Устройство на територията”, при Община Никопол бе реализирана програмата за инфраструктурните обекти  на територията на общината и проконтролирано изразходването на капиталовите средства планирани в общинския бюджет.  В тази връзка са изготвени 368 броя количествено – стойностни сметки .   Посещавани са строителните обекти (общински, изпълнявани по стопански начин, както и обекти, финансирани от външни донори). Извършени са свързаните с това измервания, заснемания, представляващи изходни данни за изготвяне на КСС и наряди /при реконструкции ремонти, ново строителство/. Обезпечени са с  изготвяне на КСС и наряди също така кметствата в останалите населени места от общината, като  и читалищата, детските градини и училищата. Служителите на дирекцията са участвали в комисии за:- оценка /и съставяне на КСС/ на последствията      от бедствия и аварии, жилищно настаняване, оценка на устойчивостта на сгради и съоръжения, откриване на строителна площадка за обектите  по чл. 7 , ал. 2 от ЗУТ,  като представител на Община Никопол, провеждане на търгове по ЗОП и др.

Чрез дирекцията се обезпечава извършването на ремонтни дейности в жилища общинска собственост, организационно, с технически решения и изготвяне КСС . Изпълнени са и продължават да се изпълняват контролни функции при обекти от капиталното строителство на общината.

Изготвени са около 160 бр писмени отговори след оглед и измерване на място на жалби , заявления  и молби на граждани , главно от гр. Никопол . Извършват се неотложни геодезически работи  по необходимост (нивелация и трасиране), както и изготвяне на първичната документация  при установяване на случаи за незаконно строителство на територията на общината.

През отчетния период са издадени различни   документи :

- Скици  (за съда, за проектиране и служебно) – 370бр.

-  Одобрени проекти – 19бр.

-  Технически паспорти – 28бр.

-   ПУП – 5 бр.

-   Разрешения за строеж – 20 бр.

-  Допълнение към Разрешение за строеж – 4 бр.

-  Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 6 бр.

-   Издадени визи за проектиране – 11бр.

-   Издадени удостоверения (за търпимост, по чл.52 от ЗКИР и др.) – 30 бр.

-   Заверка на данъчни декларации – 319бр.

В дирекцията се осъществява консултация на граждани,  подпомага се работата на другите дирекции при кандидатстване с проекти по Европейски програми.

През периода са изпълнени редица обекти:

1. В гр. Никопол:

-         ОДК – ремонт на сервизни  помещения

-         ул. Ген. Криденер – бетонова настилка, тротоари, канализация, подпорни стени

-         ул. Елия – бетонова настилка, тротоари, канализация, подпорна стена

-         ул. Марица - настилка, тротоари, канализация

-         ул. Смолянови - бетонова настилка, тротоари

-         ул. Черни връх - бетонова настилка, канализация

-         ул. Шипка - бетонова настилка, тротоари, подпорни стени

-         ул. Раковска - бетонова настилка, тротоари

-         ул. Арда - бетонова настилка

-         ул. Хр. Смирненски - бетонова настилка, тротоари

-         ул. Крепостна - бетонова настилка, тротоари

-         ул. Витоша - бетонова настилка

-         ул. Л. Дочев - бетонова настилка, тротоари, подпорни стени

-         ул. Родопи - бетонова настилка, тротоари, подпорни стени

-         ул. Странджа - бетонова настилка, тротоари, подпорни стени

-         ул. Пирин - бетонова настилка, тротоари

-         други улици – гр. Никопол – настилка, тротоари

-         Музей В Левски – поддръжка

-         Кейова стена – ремонт на участък (в процес на изпълнение, в очакване на механизация)

-         ЦДГ-2 – поддръжка

-         ЦДГ-3 – поддръжка

-         Сграда на Общинска Администрация – гр. Никопол

-         ОДК – ремонт тротоари

2. В с. Драгаш войвода :

-         Отводнителен канал

-         Кметство с. Драгаш Войвода

 

3. В с. Муселиево :

-         Ремонт здравна служба

4. В с. Въбел

-         Ремонт здравна служба

-         Кметство с. Въбел

5. В с. Евлогиево

-         Читалище Хр. Ботев

6.  Кметството  с. Черковица

7.  Кметството  с. Жернов

8. Кметство с. Любеново

9. Кметство с. Санадиново

За малка община, като нашата  недостатъчните финансови ресурси  в общинския бюджет, изправят  ръководство пред предизвикателството да търси възможности за привличането на допълнителни средства за финансиране на важни за общината инфраструктурни обекти, както и дейности и услуги .

За целта екип от експерти в администрацията, съвместно със специалисти по направления и консултанти  обединяват усилията си при разработването на проекти, с които Община Никопол кандидатства пред финансиращите институции. През програмния период Община Никопол е кандидатствала с проекти почти по всички оперативни програми на ЕС: Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”, Програма за трансгранично развитие Румъния – България 2007 – 2013, Оперативна програма „Регионално развитие”, Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Административен капацитет”, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

За осъществяване на контрол по тяхното изпълнение в Общината е въведен  регистър с досиета на всички проекти :

Ø      успешно реализирани проекти;

Ø      проекти, които са в процес на изпълнение;

Ø      проекти, представени пред различни донорски организации и очакващи оценка и финансиране.

В началото на 2012 г. , Община Никопол,  успешно приключи изпълнението на 3  проекта:

1 . Проектът "Развитието и оборудването на инфраструктурата по плавателните пътища (W.I.D.E)-Платформа за транспортна мрежа в трансграничната зона-Турну Магуреле-Никопол", изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г, Приоритетна ос 1 "Достъпност". Общата стойност на проекта бе 570 хил. евро и се изпълняваше в партньорство с Местен съвет Турну Магуреле.В резултат е разработена Съвместна стратегия за развитие на транспортната инфраструктура в трансграничната зона Турну Магуреле – Никопол, както и Интегриран план за действие за постигане целите на Стратегията.                                                   Предпроектно проучване на възможностите за възстановяване и модернизация на пристанищата на двата бряга ще осигури в бъдеще оптимално икономическо развитие и опазване на околната среда, ще позволи двете администрации да кандидатстват отново  с общ проект за модернизирането на пристанищата на двата бряга на реката.

 

2.    На  29.02.2012 г. Община Никопол приключи дейностите по проект „Домашна грижа”, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна помощ BG BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3. По него 43 домашни помощници оказваха помощ и полагаха грижи в домовете на общо 98 самотноживеещи възрастни хора и лица с увреждания от всичките 14 населени места в общината.

 

3. През месец април т.г. финализирахме  успешно и Проект „Подобряване условията на градската среда в община Никопол, чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадно пространство в с.Муселиево и зелена площ в централна градска част – Никопол” , финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 322  „Обновяване и развитие на населените места” на стойност 320 000 лв.. Постигнатите резултати напълно съответстват на поставените цели. Реконструирано е  площадното пространство в центъра на с. Муселиево, като са изградени места за отдих и декоративна водна площ . 

Чрез средствата по проекта е благоустроена и зелената площ в близост до централната градска част в гр. Никопол с изграждането на две детски площадки и места за отдих.

 

          За първата година от управлението, като кмет на Община Никопол подписах Договори с финансиращи организации по нови 7 проекта:

 

1. Община Никопол е една от 82-те общини, избрана за партньор на Агенцията за социално подпомагане в изпълнението на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария” и Плана за действие за нейното изпълнение.

Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Проектът е с продължителност 26 месеца , и а дейностите по проекта за стартирана 08.12.11г. след подписано Партньорско споразумение между АСП и Община Никопол.

            До момента по проекта са назначени двама социални работници, формиращи Екип по приемна грижа в общината. Подадени са заявления от четири семейства, кандидати за професионални приемни семейства, от които две са вече утвърдени и вписани в Регистъра на утвърдените приемни семейства, воден съгласно разпоредбите на чл.31, ал.3 от ЗЗД от РДСП Плевен.

            Проектът се реализира в сътрудничество с РДСП Плевен и Дирекция „Социално подпомагане” Никопол, Отдел „Закрила на детето”.

 

2. За поредна година през есенно-зимния период Община Никопол изпълнява проект „Обществена трапезария”, насочен към оказване помощ и подкрепа на 62 лица в неравностойно положение от община Никопол в населените места: гр. Никопол – 42 лица и с. Новачене – 20 лица. Проект е финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП.

 

     3. На 22.08.2012 г. подписах Договор по Проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, който  се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161PO005/10/2.10/07/22, приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци”. В изпълнението на проекта са партньори 5 общини , като Община Никопол е водеща организация.. Общата стойност  на проекта възлиза на 43 170 924,24 като (40 752 469,76-ОП "ОС" и 2 418 454,48-съфинансиране от бюджета на общините ). Това е проекта с най- голяма стойност, който до момента е подписван от общината. Целта на настоящия проект е изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на  регион Левски(Никопол) , обхващащ общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени, обединени в Сдружение „Чисти дунавски общини”, чрез:

-оптимизиране на събирането и транспортирането на битовите отпадъци и осигуряване на разделно събиране на специфични потоци;

-оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварване в превозно средство за дълги разстояния

-изграждане на съоръжения за предварително третиране на генерираните количества отпадъци преди депониране;

-компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото;

-екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза.

Съоръженията от регионалната система за управление на отпадъците ще бъдат изградени на площадка „Санадиново” в землището на село Санадиново, община Никопол с обща площ 173.981 дка.  В продължение на 36 месеца  на площадка „Санадиново” ще се изградят: Комбинирана инсталация за сепариране; Съоръжения за компостиране; 1ва клетка на депото за неопасни отпадъци; Пречиствателна станция за отпадъчни води; Инфраструктура на площадката; Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата; Площадка за съхраняване на земни маси и за бъдещо разширение на депото; Площи за озеленяване. Ще се изгради довеждаща техническа инфраструктура –електро, ВиК. За осигуряване на път за достъп до площадка „Санадиново” се предвижда Реконструкцията и рехабилитацията на път № PVN 2122 в участъка Санадиново –Петокладенци, както и на моста над река Осъм.

Поради голямата отдалеченост на община Павликени в проекта е предвидено изграждане на  „Площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния”, югозападно от съществуващото депо за неопасни отпадъци, в землището на гр. Павликени.

 

 

     4. На 4 октомври 2012 г. стартира изпълнението на Проект “Детска академия за толерантност” , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Основна цел на проекта е : Подпомагане на социална и трудова реализация на деца ученици от етническите малцинства на възраст от 4 до 8 години от четири детски градини и две училища на Община Никопол чрез подобряване на вътрешната и външната среда, провеждане на извънурочни дейности за засилване мотивацията за участие в образователния процес и развитие творческите способности на подрастващите за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда.Срокът на изпълнение на проекта е 15 месеца, а в него са включени, както деца и ученици на възраст от 4 до 8 години, така и техните учители и родители. Безвъзмездната  финансова помощ е в размер на  163 5852,24 лв.

5. През месец ноември Община Никопол  подписа Договор по Проект: Звено за социални услуги към  Домашен социален патронаж – Никопол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”.  По проекта в новосъздаденото Звено за услуги в домашна среда, по иновативен начин ще се предоставят три типа почасови услуги на нуждаещите се хора: за лична помощ; за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности . Общата стойност на проекта възлиза на 220 хил. лв.

      6. От особена важност за общината е и подписаният договор по  Проект“Развитие на пътната инфраструктура за ефективна икономика –трансграничен път ( D.R.I.V.E.) – Турну Магуреле - Никопол “.   Същият се финансира от Европейския фонд за Регионално развитие, чрез  Програма за трансгранично развитие Румъния – България , 2007 – 2013 г. , по приоритетна ос 1 – Достъпност, и има за цел :

Подобряване придвижването  на стоки и  хора в трансграничната зона Турну Магуреле Никопол, чрез развитие на пътната мрежа в Турну Мъгуреле и Никопол.   Водещ партньор по проекта е Местния съвет Турну Мъгуреле, а  Община Никопол е Партньор 2. Периодът за изпълнение на проекта е 28 месеца и ще продължи февруари 2014 г.

Общата стойност на проекта възлиза на  7.577.868,21 евро с ДДС, от която стойност

6.400.267,49 евро (84,46%), безвъзмездно от ЕФ за регионално развитие, съфинансиране от републиканските бюджети на Румъния и България е 985.122,87 евро (13%) , и 192.477,85 евро (2,54%) собствени средства на двата партньора.

   Бюджетът на проекта за град Турну Магуреле е в размер на 5,007,251.00 евро, а за Община Никопол, в размер на 2,570.617.21 евро. В резултат на изпълнението в община Никопол ще бъдат рехабилитирани  8,16 км общински пътища;

       7. Не на последно място по важност е и одобреният Проект: „Залесяване на неземеделски земи в община Никопол”, който е финансиран по мярка 223 „Залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и е на стойност 300 000 лв. Проектът има за цел залесяването на 350 дка неземеделски земи в 3 землища на територията на общината, както и увеличаване на биоразнообразието и предотвратяване на ерозията. За първи път на територията на общината се предприемат реални дейности за залесяване на неземеделски земи и превръщането на нерегламентираните до скоро  терени използвани за сметища в гори.Така общинското  ръководство се стреми  успешно да влияе върху опазването и възстановяването на околната среда , за запазването на еко равновесието в района.

 

Към изброените до тук проекти мога да добавя още:

< Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, който Община Никопол изпълнява  в партньорство с Агенция”Социално поддпомагане”. Към момента в селищата на общината  са назначени 13 лични асистента, които се грижат за 13 потребители . 

 

<  През месец март 2013  предстои да приключи изпълнението на Проект "Подобряване условията на физическото и социално развитие на населението в община Никопол, чрез изграждането на Спортен център, изграждане и подобряване на Център за социални услуги-Домашен социален патронаж-Никопол”. Проектът е финансиран също по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с обща стойност 576 734 лв. Към момента е напълно преустроена столовата в Домашен социален патронаж Никопол, доставени два броя фабрично нови автомобили за неговите нужди и напълно ново оборудване за приготвяне на храна за обслужването на  160 лица.

Към финален етап от изграждането му е и другия обект по проекта-Спортен център-на стойност 333 000 лв. Ще бъде изградено футболно игрище с места за сядане, съблекални, административна сграда и паркинг.Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване достъпа на населението от района до социални, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги.

 

Така към настоящия момент, Община Никопол, самостоятелно или в партньорство с други организации изпълнява общо 9 проекта.

Това е сериозна и отговорна работа за която се изисква опит, добро познаване на Европейските програми и схемите за финансиране , и разбира се много ежедневен труд.

 

През месец ноември внесохме 4 нови проекта на Общината: по ОП „ Административен капацитет „ и по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, Програма за развитие на  селските райони и Агенцията по заетостта. Очакват да бъдат оценени, както по Програма за развитие на селските райони , така и по Програма за трансгранично развитие Румъния – България -2007-2013 г.. Готвим се и за новия програмен период 2014-2020 г., а като крайдунавска община ще търсим сътрудничество и във връзка с реализирането на Дунавската стратегия.

 

Финансирането на дейности на територията на общината , чрез европейските фондове за нас е една от възможностите за провличането на допълнителни финансови средства и един от най-важните приоритети в нашата работа. Другата възможност е привличането на външни инвеститори - наши и чужди. Трябва да споделя, че в резултат на добрата съвместна работа с  Общински съвет Никопол, през 2012 г. в  община Никопол започнаха работа инвеститори, които възродиха производството и разкриха нови работни места. Надявам се тази тенденция да продължи и през следващите години, тъй като безработицата е един от най-сериозните проблеми  при нас. През 2012 г. , Община Никопол подписа 9 договора с Агенцията по заетостта , чрез дирекция „Бюро по труда „ – Левски. По различни програми и проекти за осигуряване на заетост : „ Нов избор – развитие и реализация” , „ Подкрепа за заетост”, „ Старт на кариерата „, ОСПОЗ, финансирани  чрез ОП”Развитие  на човешките ресурси „ . В Община Никопол бяха назначени за различен период от време около 380 безработни лица, регистрирани в БТ. В настоящия момент Общината се явява най-големия работодател на територията. Наетите на работа са заети основно в хигиенизирането и озеленяването на населените места,  в поддръжка на улици и тротоари, опазването на околната среда и  при зимното почистване  на населените места.

Днес нашите селища са по-чисти и подредени, а хората имат възможността да участват със своя труд и да получават достойно заплащане.

 

Друг много важен приоритет в управлението на Общината е възстановяването на международните отношения и превръщането на Никопол и района в предпочитана туристическа дестинация, като използваме естествените природни, исторически и културни дадености. Читалищата, като единствени културни институти поддържат националните традиции  и култура в селищата. По инициатива на гражданите и с подкрепата на Общината са възстановени празниците на селищата, а Майските празници на културата в Никопол, Фолклорните празници в Новачене и Дебово, празникът в Асеново „Банатски вкусотии – традициите на моето село”, както и празника на гр. Никопол – „Никопол- традиция и съвременност”, са желано и очаквано събитие. През тази година по повод важни чествания свързани с националната и местна история на територията на общината с активната роля на читалищата и местната власт и разгърналата се  дарителска кампания  за опазването на историческата памет бяха изработени и открити: паметна плоча на епископ Филип Станиславов в Никопол, пометна плоча на загиналите от с. Лозица в Балканската война, отбелязахме 400 годишнината от рождението на епископ Петър Парчевич, в Никопол бе открита паметна плоча на рави Йосеф Каро, а в с. Черковица отвори врати новопостроена черква.  

През тази година бяха възстановени и дългогодишните приятелски отношения с град Халастелек – Унгария.  Подписахме Договори за сътрудничество с град  Миовени – Румъния.  Ръководството на Миовени, един от най-добре икономически развиващите се градове, където се произвеждат автомобилите с марка „Dachia „, подпомага финансирането на ремонта на сградата в която се помещава Клуб на пенсионера в с. Дебово, а през следващата година там ще бъде организирано изучаването на румънски език. Договорните отношения предвиждат съвместна работа в сферата на културата , спорта и туризма, икономиката и търговията. Фериботната връзка Никопол- Турну Магуреле , чрез пристанищен терминал Никопол скъсява разстоянието между нашите градове. Предстои подписването на нов договор за приятелство и сътрудничество и с град Шахти – Руска федерация, за което вече има конкретни решения на двете администрации.

Историята подпомогна сближаването на Никопол и с далечния град в Северен Израел – Цфат. Само преди дни, на официална церемония в Никопол подписахме първия Договор за приятелство и сътрудничество между двете администрации. Поводът бе откриването на паметна плоча на името на един от най-известните и авторитетни представители на съвременния юдеизъм , рав Йосеф Каро – живял и работил в нашия град през ХVI век.

Личността на Йосеф Каро превръщат града ни в свещено място  за еврейската общност и 

 дават възможност в бъдеще той да стане едно от най- посещаваните  места.

Подписването на първия Договор  за побратимяване между гр. Никопол-   България и гр. Цфат – Израел  слага началото на бъдещото ни сътрудничество в областта на културата ,

здравеопазването, земеделието и икономиката .

 

Разбира се, свършеното не е малко. На мен и екипа, който ръководя ни предстои още много работа за да се превърне Никопол и района в едно наистина предпочитано място за живеене,  с възможности за работа и почивка, за спорт и организиране на  свободното време . Тези идеи можем да реализираме единствено,  ако работи заедно и аз вярвам в това.

  1. Отчет за първата година от мандата на управление Ноември 2011 г. - Декември 2012 г. - Текуща страница
  2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2014 ГОДИНА
  3. Отчет за работата на администрацията през втората година на мандат 2011 - 2015 г.