ОИЦ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ДЕБАТИ ПО КАМПАНИЯТА “НАУЧЕНИ УРОЦИ“

Дата на публикуване: 24.09.2013 10:10

Преди два месеца заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова обяви началото на мащабно проучване сред бенефициенти  под мотото „Научени уроци“. Кампанията се реализира чрез мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна. Нейната цел е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.

Успешно приключи първият етап от инициативата - анкетиране на бенефициентите,  което обхваща всички етапи от изпълнението на проекта – от кандидатстването до финалното отчитане.

Вторият етап обхваща провеждането на кръгли маси по набелязаните слаби места при изпълнението на проекти и има за цел за да се предложат работещи идеи за преодоляването им. Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми.

 

Графика за провеждане на кръглите маси е следният:

 

 - 25 септември 10:00 ч. – зала ОИЦ – Плевен

Модератор: Даниела Димитрова; участници - представители на читалища и НПО;

 

- 26 септември, 10:00 ч. – зала ОИЦ – Плевен

Модератор: Йонка Янакиева; участници – представители на общините в област Плевен, бизнес.

 

Подробна информация може да получите в офиса на Областен информационен център – Плевен, който се намира на ул. Дойран № 81 А

  

 ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

 Иваничка Мусова

 Експерт Комуникация

Тел./факс064/800 614

e-mail: oic.pleven@eufunds.bg

 1. ОИЦ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ДЕБАТИ ПО КАМПАНИЯТА “НАУЧЕНИ УРОЦИ“ - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
 3. Заповед № 405 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на: 1. Границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ 2. Честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извън строителни граници 3. Честотата на извършване на дейностите по управление на \\"зелени\\" отпадъци в строителни граници
 4. СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол обявява свободни работни места
 5. Свободни работни места в Детска градина \\"Георги Иванов\\" с. Новачене
 6. СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол обявява свободни работни места
 7. ОУ \\"ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ\\" С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - ДОМАКИН; ВОДАЧ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС И УЧИТЕЛ ПИГ
 8. Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон
 9. Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 10. ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 11. Компенсации и субсидии на превозвачите от община Никопол изплатени съгласно чл.71 от Наредбата
 12. До всички наематели на пасища, мери, ливади от ОПФ
 13. Обява за провеждане на конкурсза войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
 14. ОБЯВИ за провеждане на конкурс за вакантни длъжности
 15. Обява - Общинска служба \\"Земеделие\\"
 16. Заповед № РД/03.08.2015
 17. Изготвени предварителни регистри въз основа на декларации по чл.69 и чл.70
 18. Заповед № 264/29.07.2015 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх№ 24-311и № 24-323
 19. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 20. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 21. Обявяване на Публичен търг
 22. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 23. Заповед № РД 46-408 от 18.11.2014 г. издадена от Министъра на Земеделието и храните
 24. График за провеждане на комисия във връзка със сключване на споразумение и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2014/2015 г.
 25. Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"
 26. Да изчистим България за един ден
 27. Разрешение № 362 от 18.12.2013 г. на МИЕ
 28. Курсове за военна подготовка
 29. Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
 30. Съобщение до стопаните на кучета
 31. Разрешение на МИЕТ за проучване на строителни материали и подземни богатства в землището на с. Муселиево
 32. Решение № ПН-37 П/2012 г. на РИОСВ - Плевен
 33. Заповеди № 389 и № 390 от 11.10.2012 г. на Кмета на Община Никопол
 34. Протоколи от комисия назначена със Заповед № 356/17.09.2012 г. на Кмета на Община Никопол
 35. Заповед № РД-27-02 от 10.04.2013 г. на Областен Управител - гр. Плевен
 36. Споразумение за обществен ред и сигурност
 37. Обявление относно реконструкция и рехабилитация на път
 38. Обявление и Заповед № 350/10.09.2012 г.
 39. Обявление от ОС "Земеделие"-Никопол
 40. Отчуждаване на поземлени имоти в село Санадиново