„Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Дата на публикуване: 27.01.2021 22:30

Община Никопол, в качеството си на доставчик, стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги.

І. Информация за кандидат-потребителите

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от асистент.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, по настоящия си адрес заявяват желанието си устно – на място или по телефон, или писмено, по електронен път. За изготвянето на предварителна оценка на потребностите, с цел насочване, са необходими следните документи:

* Заявление-декларация /по образец/;

* документ за самоличност (за справка);

* пълномощно (когато е приложимо);

* медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, епикриза и др. – копие)

* други документи по преценка на кандидат-потребителя.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно с изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. За предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не се заплаща потребителска такса.

Заявките от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават от 27.01.2020 г. в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ “ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по телефон или по електронен път на мейл: obshtina@nikopol-bg.com.

 

І. Информация за кандидатите за работа

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя от наети на трудово правоотношение социални асистенти, като кандидатите трябва да са лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са безработни лица. Всеки социален асистент ще предоставя услуга на повече от едно лице.

Необходими документи за кандидатстване:

* Документ за самоличност (за справка);

* Автобиография;

* Заявление-декларация /по образец/;

* Други документи:

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);

- копие на сертификат/и от преминато обучение за личен асистент, социален асистент, домашен помощник

Документите от кандидатите за работа се подават в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ “ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани или по електронен път на мейл: obshtina@nikopol-bg.com.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Никопол на адрес: obshtina@nikopol-bg.com.

За допълнителна информация: GSM 0897631132 – Експерт „Социални дейности, здравеопазване и трудова заетост“ в Община Никопол.