Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление