Право на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 11.01.2013 00:00

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Що е обществена информация ?

 

Всяка информация свързана с обществения живот в Република България и даваща

възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на:

- държавните органи;

- органите на местното самоуправление /ОбС и ОбА/;

- други публично правни субекти;

- физически и юридически лица /само относно извършвана от тях; дейност финансирана със средства от държавния бюджет /;

 

Видове обществена информация:

 

- официална – информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на

органите на местното самоуправление.

Достъпът до този вид информация се осъществява, чрез обнародването й.

 

- служебна – информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната  информация както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

 

Достъпът до служебната информация е свободен освен в случаите когато е свързана с

оперативната подготовка на актовете на органите и нямат самостоятелно значение.

 

Кой има право на достъп до обществена информация?

 

- всеки гражданин на Република България;

- всеки чужденец и лице без гражданство;

- всяко юридическо лице;

 

Кой е задължен да Ви предостави информация?

 

- всички държавни органи;

- органите на местно самоуправление – кметове и общински съветници;

- всички публични субекти, като Национална здравно – осигурителна каса, Национален

осигурителен институт и др.;

-         всички физически и юридически лица, получаващи финансиране от държавния бюджет;

-          

Къде да поискаме достъп до информация?

 

Информацията, касаеща дейността на местните органи на самоуправление в община

Никопол (общинска администрация и общински съвет) може да поискате чрез деловодството на общинска администрация, помещаващо се в Центъра за информация и услуги на гражданите.

 

 

 

Как може да бъде поискана обществена информация?

 

Достъпът до информация се предоставя след устно запитване или писмено заявление /по образец/, подадено лично или чрез e-mail;

 

Исканата информация може да бъде предоставена в посочените по-долу форми:

- преглед на информацията /оригинал или копие /;

- устна справка;

- копия на хартиен носител;

- копия на технически носител;

 

Необходими документи:

 

При отправяне на писмено запитване, заявителят следва да подаде заявление, което да

съдържа (чл. 25, ал. 1  ЗДОИ):

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адрес за кореспонденция със заявителя.

При получаване на исканата информация заявителят следва да представи платежен документ за определените разходи в зависимост от избрания носител на информация.

 

Обществена информация ще ви бъде отказана когато:

 

- информацията представлява обществена тайна;

- информацията представлява служебна тайна;

- информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете и няма самостоятелно

значение;

- информацията засяга интересите на трето лице /физическо или юридическо/ и няма неговото изрично съгласие. /Съгласието на лицата не е необходимо, когато се разкриват данни които се съхраняват в публичните регистри/;

- информацията е предоставена на лицето / заявителя/ през последните 6 месеца;

 

Частичен достъп до информация.

 

Понякога исканите от Вас документи или папки с документи могат да съдържат части, които са засекретени на едно или друго основание. В тези случаи се предоставят т.нар. “частичен достъп до информация”, което означава, че засекретените части се заличава, а останалата част от документа се предоставя.

 

Срок за предоставяне на исканата обществена информация:

 

- 14 дни, освен в случаите когато се налага допълнително уточнение;

 

Нормативи

за разходите при предоставяне на обществена

Информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя,съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 / 29.11.2011г., в сила от 01.01.2012 г.:

Цени за предоставяне на услугата:

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.

Забележка:  Посочените стойности не включват ДДС.


Решенията и отказите за предоставяне на обществена информация се обжалват пред Административен съд - Плевен.


 1. Право на достъп до обществена информация - Текуща страница
 2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2018 Г.
 3. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2017 Г.
 4. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2016 Г.
 5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2015 Г.
 6. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2014 г.
 7. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.
 8. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ
 9. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Никопол
 10. Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация
 11. Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри
 12. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2019 Г.